Account not active. Do not post ANYTHING on my message board or I will steal your pets.

My pronouns are xe/xem/xyr.

𝑀𝓎 𝒮:
@mybesttest (😐)
𝓜𝔂 𝓰𝓪𝓷𝓰:
@PornShouldBeIllegal (ɴᴏᴛ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ)
M¥ Ìñ§†ågråm:
@deep6oceaneyes

▼△▼△▼△▼△▼▼△▼△▼△▼△▼

í ḿádé thé ńéẃś tődáӳ
Béćáúśé í húŕt ḿӳ fŕíéńdś
Théӳ śćŕíbbĺéd dőẃń ḿӳ ńáḿé
Tíéd bőth ḿӳ háńdś béhíńd ḿӳ héád
Théӳ ḿádé ḿé ḿédítáté
Tő áńáĺӳźé ḿӳ ḿéńtáĺ śtáté
Théӳ ĺőőḱéd íńśídé ḿӳ bŕáíń
ít túŕńś őút í'ḿ ńőt őḱáӳ

[ŸÜṄĠḄḶÜḊ - Ṁäċḧïṅë Ġüṅ]

í ḿíśś híḿ, dőń't ӳőú bĺáḿé ḿé
Thát bőӳ ẃéńt śtőńé ćőĺd ćŕáźӳ
Ćáúǵht úṕ íń ćáḿéŕá ĺúśt hé'ś
Ćháśíńǵ thát ṕáṕṕӳ ṕíṕé dŕéáḿ
í ḱńőẃ ӳőú dőń't bút í
í ḱńőẃ ӳőú dőń't bút í śtíĺĺ tŕӳ
Ḿӳ thúńdéŕ śhőőḱ híḿ dőẃń
Ḿӳ thúńdéŕ ćáḿé áńd śhőőḱ híḿ dőẃń
Thát ǵíŕĺ íś ǵőńé bút í
Thát ǵíŕĺ íś ǵőńé bút í śtíĺĺ tŕӳ
í thíńḱ ít'ś ővéŕ ńőẃ
Thé búĺĺét hít bút ḿáӳbé ńőt

[Ġḷäṡṡ Äṅïṁäḷṡ - Ṫḧë Öẗḧëṛ Ṡïḋë öḟ Ṗäṛäḋïṡë]
  • Lucifenia - Je t'aime mon prince, Alexiel
  • JoinedAugust 7, 2019Last Message
Deep6OceanEyes Deep6OceanEyes May 01, 2022 12:13PM
GOOD MORNING LET'S GET THIS BREAD
View all Conversations

Stories by Raven ✓
Dark Woods Circus | DWC Book 1 by Deep6OceanEyes
Dark Woods Circus | DWC Book 1
"Please somebody tell me it's gonna be okay..." "It's going to be okay." 🤍
Kagome Kagome by Deep6OceanEyes
Kagome Kagome
An exchange student, Lamara, is moved to Japan. Stories about an abandoned orphanage within the woods are bei...
Trapped by Deep6OceanEyes
Trapped
The Tall Man has made their lives a living hell. Blasius has been suffering by himself for some time before h...
ranking #121 in darkstory See all rankings