•𝐶𝑎𝑙𝑙 𝑚𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑢𝑠

«من همه ی چیزهای ساده را دوست دارم؛ کتاب ها را، تنهایی را یا بودن با کسی که تو را میفهمد.»
Telegram Channel: @/verniousi

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑢𝑚𝑒[𝑉𝐾𝑜𝑜𝑘] ▶ Completed
⊶⊷⊶⊷⊶⊷⋆⊶⊷⊶⊷⊶
𝐾𝑜𝑚𝑜𝑟𝑒𝑏𝑖[𝐾𝑜𝑜𝑘𝑉] ▶ On going
⊶⊷⊶⊷⊶⊷⋆⊶⊷⊶⊷⊶
𝐵𝑟𝑒𝑎𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑒 𝑖𝑛[𝐾𝑜𝑜𝑘𝑉] ▶ Coming soon
  • غرق شده در اقیانوس افکار🌊
  • JoinedDecember 8, 2019Stories by 𝑉𝑒𝑟𝑛𝑖𝑜𝑢𝑠🌱
𝐁𝐫𝐞𝐚𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐞 𝐢𝐧 [𝐊𝐨𝐨𝐤𝐕] by Vernious
𝐁𝐫𝐞𝐚𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐞 𝐢𝐧 [𝐊𝐨𝐨𝐤...
همه چیز از یک شب زمستانی شروع شد. شبی که جونگکوک -خلبان جوانی که عاشق پرواز بود- زودتر از چیزی که باید از سفر...
𝐊𝐨𝐦𝐨𝐫𝐞𝐛𝐢 [𝐊𝐨𝐨𝐤𝐕] by Vernious
𝐊𝐨𝐦𝐨𝐫𝐞𝐛𝐢 [𝐊𝐨𝐨𝐤𝐕]
𝐊𝐨𝐦𝐨𝐫𝐞𝐛𝐢🌱🥭 [koh-mo-reh-bee] (n.) کلمه ای ژاپنیست، به معنای پرتوهایی از خورشید، که از لا به لای برگ...
𝐏𝐞𝐫𝐟𝐮𝐦𝐞 [𝐕𝐊𝐨𝐨𝐤] by Vernious
𝐏𝐞𝐫𝐟𝐮𝐦𝐞 [𝐕𝐊𝐨𝐨𝐤]
[Completed] ༄𝑃𝑒𝑟𝑓𝑢𝑚𝑒 • عطر، بوی خوش༄ 𝐶𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒: 𝑉𝐾𝑜𝑜𝑘 𝐺𝑒𝑛𝑟𝑒: 𝑅𝑜𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒•𝐴𝑛𝑔𝑠𝑡 او...
ranking #142 in sad See all rankings
1 Reading List