- نمی‌شه انقدر خاکستری نباشی؟ خودت خوب می‌دونی خاکستری چه رنگیه سنیور...
+ اما نمی‌دونم برای تو چه رنگیه...
- سرد، جدی، خشک... بی احساس... ساکت... درست مثل تو... مثل عطر تنت... مثل دود سیگارهایی که فقط روی لب‌های تو به چشمم میان... مثل حرف‌های تو... مثل رنگ نگاهت... مثل حرف‌هات... مثل صدات...
+ ببخشید...
- برای؟
+ اینکه خاکستری ام...
- برای تو چی؟ خاکستری برات چیه؟ چه شکلیه... چه حسیه؟
+ خاکستری یعنی سبزِ من، نارنجیِ من، آبیِ من، زردِ من، بنفشِ من... خاکستری برای من یعنی همه چیز...

- پس... تو هم خاکستری منی...
  • کتابخانه ای در نیویورک
  • JoinedJuly 11, 2021
2 Reading Lists