ᅠ   ♟◯ ꓽ 𝕷𝗟𝗢𝗥𝗜𝗦 - 𝕶𝗛𝗔𝗡. ✿
    𝙻𝚄𝚇𝚄𝚁𝚈 ☓ 𝙳𝙴𝚅𝙸𝙻𝙸𝚂𝙷 𝙰𝙽𝙶𝙴𝙻𝚂
    #& 𝗶𝗖꩜𝗡 ⨾⨾ 𝗔LiSTAiR . . . ?!

 🦝 ֗ 𝙰𝙻𝙸𝚂𝚃𝙰𝙸𝚁 !! ㄝ 𝟮𝟯'Z
 𝟮𝟯 ☓ 𝗠𝗔𝗬 ꓽ 𝗹𝗲𝘃𝗶𝗮𝘁𝗮́𝗻'𝗌 𝖻𝗈𝗒.

 🦝 ֗ 𝙾𝙻𝙸𝚅𝙴𝚁 !! ㄝ 𝟮𝟳'Z
 𝟯𝟬 ☓ 𝗗𝗜𝗖 ꓽ 𝘆𝗲𝗹𝗲𝗲𝗻'𝗌 𝖻𝗈𝗒.

 🦝 ֗ 𝙷𝙰𝚁𝙿𝙴𝚁 !! ㄝ 𝟮𝟬'Z
 𝟭𝟱 ☓ 𝗦𝗘𝗣 ꓽ 𝗹𝘂𝗰𝗮𝘀' 𝗀𝗂𝗋𝗅.


ᅠ   ♟◯ ꓽ 𝕷𝗘𝗪𝗔𝗡𝗗𝗢𝗪𝗦𝗞𝗜. ✿
    𝙶𝙰𝙼𝙱𝙻𝙸𝙽𝙶 𝙰𝙳𝙳𝙸𝙲𝚃𝚂 ☓ 𝙸𝙳𝙾𝙻𝚂

 🦝 ֗ 𝙴𝙻𝙸𝙹𝙰𝙷 !! ㄝ 𝟮𝟲'Z
 𝟭𝟭 ☓ 𝗠𝗔𝗥 ꓽ 𝗰𝗹𝗲𝗼'𝗌 𝖻𝗈𝗒.

 🦝 ֗ 𝚂𝚄𝙼𝙼𝙴𝚁 !! ㄝ 𝟮𝟮'Z
 𝟭𝟴 ☓ 𝗔𝗕𝗥 ꓽ 𝗲́𝗱𝗼𝘂𝗮𝗿𝗱'𝗌 𝗀𝗂𝗋𝗅.

 🎬 ֗ 𝚂𝙿𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁 !! ㄝ 𝟭𝟵'Z
 ⸺ 𝘀𝘂𝗯 & 𝗯𝘀𝘅𝗹 ꓽ jungwon.


ᅠ   ♟◯ ꓽ 𝕷𝗢 𝕮𝗘𝗟𝗦𝗢 𝕶𝗘𝗟𝗟𝗘𝗥. ✿
    𝙺𝙸𝙽𝙺𝚈 & 𝚃𝙴𝙽𝙳𝙴𝚁 ☓ 𝚁𝙾𝚈𝙰𝙻𝚃𝚈

 🦝 ֗ 𝙸𝚂𝙰𝙰𝙲 !! ㄝ 𝟮𝟰'Z
 𝟮𝟯 ☓ 𝗠𝗔𝗬 ꓽ 𝗹𝗲𝘃𝗶𝗮𝘁𝗮́𝗻'𝗌 𝖻𝗈𝗒.

 🦝 ֗ 𝙰𝙱𝙸𝙶𝙰𝙸𝙻 !! ㄝ 𝟮𝟰'Z
 𝟬𝟯 ☓ 𝗝𝗨𝗡 ꓽ 𝗯𝗿𝗮𝗱𝘆'𝗌 𝗀𝗂𝗋𝗅.

 🎬 ֗ 𝚅𝙸𝙽𝙲𝙴𝙽𝚃 !! ㄝ 𝟮𝟯'Z
 ⸺ 𝘃𝗿𝘀𝘁𝗹 & 𝗴𝗮𝘆 ꓽ doyoung.
  
  • 🏡 : ‹ 𝗮𝗜𝗶𝗮, 𝖽𝗈𝗋𝗂𝗌, 𝗮𝗻𝗻𝗶𝗲, 𝗅𝖾𝗌𝗌, 𝗿𝘆𝗿𝘆, 𝗆𝗂𝗅𝗅𝗂𝖾. ›
  • JoinedDecember 6, 20201 Reading List