dazaitadori

ALABARÉEEE, ALABARÉEEE, ALABARÉ A MI SEÑOR

dazaitadori

Anumah, ahora eres Flug xd

--SHADOW_NIGGA--

❝˗ ཻུ۪۪۪۫ ܵᤲِꦿ۪۪۫۫ᤢ᷎᪺ --ᴄʀᴇᴡ_ɴɪɢɢᴀ--˗❞
                ━─━─━─━─━ ╮⿻ 
                                ᭙ᴇʟᴄᴏᴍᴇ
            ╭──── ꜜ ཻུ۪۪.₍˒˒ᴠᴇʀɪғɪᴄᴀᴅᴏะஇ.
            ╰──────╮
     ㅤㅤㅤㅤㅤ── ◌◌◌ ──•° ◦ ➣„
                         જ➴„  ࿚࿒ ࿀ེུ༘
                      ┊ 、 ʏᴀ ᴇs
                      ┊ ⁛ ʟᴇɢᴀʟ  ๑ 
                      ┊ )❫،،░๑ೃ࿔
                      └┈┈┈┈┈ ╮
                      ╭ ─────╯
                      ╰┉╮ ·˚˗ᰪ᭭ꦿ.⃗ɴᴏ ᴛᴇ ǫᴜᴇᴅᴇs ᴇɴ
                            ╰──   ᴇʟ ʀɪɴᴄᴏɴ ᴇᴍᴏ ᬸ
                       ╰╼━─━─━┄╮
                                :³ ⃢̰͙͙̃⃜ᝢ⁞ʙɪᴇɴᴠᴇɴɪᴅᴏ˚
                                  ╰──━╯   
                           ┃ °₊.ꜜ╱ᴅɪsғʀᴜᴛᴀ˚ꦿᴛᴜ ...
                           ┃. ᴇsᴛᴀᴅɪᴀ➴⌖˚ི⋮ ,,ᝢ꫶
                           ╰━─━─━─━┄╮ ،،
                                                 ‿‿‿
                                                 ┊┊ ┊
                                                 ˞ ; ൃ ҈
                            ╰──➪ᴄᴜᴀʟǫᴜɪᴇʀ ᴅᴜᴅᴀ
       ʟᴏ ᴘᴜᴇᴅᴇs ᴄᴏɴsᴜʟᴛᴀʀ ᴄᴏɴ  ɴᴜᴇsᴛʀᴏs ᴄᴏ-ᴄʀᴇᴀᴅᴏʀᴇs ᴏ ᴄᴏɴᴍɪɢᴏ,ಾೀ˖✧
                          ╭◦◦◦◦◦╼╾┄╼╾╼╾┄╯
     
                     ↬ೌಾ...