𝐋𝐈𝐋𝐘 🌊ೃ࿔┇my life, my rules ❜
⋆ 𝗅𝗂𝗅𝗌. 𝗀𝗂𝗋𝗅. 𝗌𝗁𝖾/𝗁𝖾𝗋. 𝗌𝗅𝗒𝗍𝗁𝖾𝗋𝗂𝗇. 𝖾𝗇𝗍𝗃. 𝖾𝗌𝗉𝖺𝗇̃𝗈𝗅.
𝗏𝗂𝗋𝗀𝗈. 𝗉𝗎𝗋𝗉𝗅𝖾 𝖼𝗈𝗅𝗈𝗋. 𝖼𝖺𝗍𝗌. 𝗋𝖺𝗂𝗇 𝗆𝗒 𝗅𝗈𝗏𝖾

⋆𝗍𝖺𝗒𝗅𝗈𝗋 𝗌𝗐𝗂𝖿𝗍. 𝖼𝖺𝗌. 𝗆𝖾𝗅𝖺𝗇𝗂𝖾 𝗆𝖺𝗋𝗍𝗂𝗇𝖾𝗓. 𝗍𝗏 𝗀𝗂𝗋𝗅.
𝗆𝖺𝗋𝗂𝗇𝖺 𝖺𝗇𝖽 𝗍𝗁𝖾 𝖽𝗂𝖺𝗆𝗈𝗇𝖽𝗌.𝖼𝗈𝗇𝖺𝗇 𝗀𝗋𝖺𝗒.
𝗌𝖺𝖻𝗋𝗂𝗇𝖺 𝖼𝖺𝗋𝗉𝖾𝗇𝗍𝖾𝗋. 𝗌𝗈𝖿𝗂𝖺 𝖼𝖺𝗋𝗌𝗈𝗇. 𝗁𝖺𝗋𝗋𝗒 𝗌𝗍𝗒𝗅𝖾𝗌.
𝖽𝖾𝗆𝗂 𝗅𝗈𝗏𝖺𝗍𝗈. 𝗅𝖺𝗇𝖺 𝖽𝖾𝗅 𝗋𝖾𝗒. 𝗀𝗋𝖺𝖼𝗂𝖾 𝖺𝖻𝗋𝖺𝗆𝗌

⋆ 𝗌𝖺𝖽𝗂𝖾 𝗌𝗂𝗇𝗄. 𝗃𝖾𝗇𝗇𝖺 𝗈𝗋𝗍𝖾𝗀𝖺. 𝗋𝗈𝗌𝗌 𝗅𝗒𝗇𝖼𝗁.𝖾𝗆𝗆𝖺
𝗐𝖺𝗍𝗌𝗈𝗇. 𝖾𝗆𝗆𝖺 𝗌𝗍𝗈𝗇𝖾. 𝖿𝗅𝗈𝗋𝖾𝗇𝖼𝖾 𝗉𝗎𝗀𝗁. 𝗆𝗂𝗅𝗅𝗂𝖾
𝖻𝗈𝖻𝖻𝗒𝖻𝗋𝗈𝗐𝗇. 𝗍𝗈𝗆 𝗁𝗈𝗅𝗅𝖺𝗇𝖽. 𝗍𝗂𝗆𝗈𝗍𝗁𝖾́𝖾 𝖼𝗁𝖺𝗅𝖺𝗆𝖾𝗍.
𝗃𝗈𝖾 𝗄𝖾𝖾𝗋𝗒. 𝖽𝗋𝖾𝗐 𝗌𝗍𝖺𝗋𝗄𝖾𝗒.𝖾𝗏𝖺𝗇 𝗉𝖾𝗍𝖾𝗋𝗌

✦⌇ 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐚 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚: @-swiftlils
✦⌇ 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞: @swifteditorial
✦⌇ 𝐦𝐢 𝐨𝐭𝐫𝐚 𝐦𝐢𝐭𝐚𝐝: @folbooks @mirag_ee @-emilyflowers
  • ݁ ،، 🌷 in my mind ꣼ Û° !
  • JoinedOctober 10, 2022


Last Message
swiftlils swiftlils Mar 08, 2023 06:29PM
La verdad es que no entiendo a las personas que se enojan por felicitar en este día, este día no debería ser de enojarse o de hacer una lista de lo que debería estar bien y lo que esta mal en este dí...
View all Conversations

Stories by ❛ 𝐋 𝐈 𝐋 𝐘
𝐁𝐄𝐀𝐔𝐓𝐈𝐅𝐔𝐋. 𝗂𝖼𝗈𝗇 𝗌𝗁𝗈𝗉 by swiftlils
𝐁𝐄𝐀𝐔𝐓𝐈𝐅𝐔𝐋. 𝗂𝖼𝗈𝗇 𝗌𝗁�...
𖥻 ִ ۫ ּ 🌷 𝐁𝐄𝐀𝐔𝐓𝐈𝐅𝐔𝐋 ﹗ ˖ 𝗂𝖼𝗈𝗇 𝗌𝗁𝗈𝗉 ❨ 𝙱𝚈 𝚂𝚆𝙸𝙵𝚃𝙻𝙸𝙻𝚂 ❩ 𝗗𝗼𝗻𝗱𝗲 lily hace icons...
ranking #5 in edicion See all rankings
𝐒𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆𝐄𝐑 𝐁𝐀𝐁𝐘𝐒𝐈𝐓𝐓𝐄𝐑. steve harrington by swiftlils
𝐒𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆𝐄𝐑 𝐁𝐀𝐁𝐘𝐒𝐈𝐓𝐓�...
ू 📺◞ 𝐒𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆𝐄𝐑 𝐁𝐀𝐁𝐘𝐒𝐈𝐓𝐓𝐄𝐑 ━━━ 𝙱𝚈 𝚂𝚆𝙸𝙵𝚃𝙻𝙸𝙻𝚂 ❛ My babysitter has secrets, she figh...
ranking #10 in helados See all rankings
𝖫𝖮𝖵𝖤 𝖲𝖳𝖮𝖱𝖸, 𝖽𝗋𝖾𝗐 𝗌𝗍𝖺𝗋𝗄𝖾𝗒  by swiftlils
𝖫𝖮𝖵𝖤 𝖲𝖳𝖮𝖱𝖸, 𝖽𝗋𝖾𝗐 𝗌𝗍...
¡ 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 ! 𝖲𝗐𝖾𝖾𝗍 & 𝗉𝗋𝖾𝗍𝗍𝗒 𝗌𝖺𝗀𝖺 🦋【 𝗃𝗎𝗌𝗍 𝗆𝖾 𝖺𝗇𝖽 𝗒𝗈𝗎 𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇𝗌𝗍 𝗍�...
ranking #11 in añonuevo See all rankings