ᶤ ᵐᵃʸ ᵇᵉ ᵒᶰᵉ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᶰᶤᶜᵉʳ ʰᵃˡᵉ'ˢ˒ ᵇᵘᵗ ᵈᵒᶰ'ᵗ 
ᶜʳᵒˢˢ ᵐᵉ 𝐑𝐘𝐊𝐄𝐑 𝐇𝐀𝐋𝐄 𝘩𝘦'𝘴 𝘰𝘯𝘦 𝘰𝘧
𝘵𝘩𝘦 𝘯𝘪𝘤𝘦𝘳 𝘰𝘯𝘦'𝘴 𝘰𝘧 𝘩𝘪𝘴 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘺, 𝘣𝘶𝘵 𝘩𝘦'𝘴
𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘱𝘳𝘰𝘵𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘰𝘧 𝘩𝘪𝘴 𝘰𝘸𝘯. 𝘸𝘩𝘦𝘯
𝘵𝘩𝘳𝘦𝘢𝘵𝘦𝘯𝘦𝘥 𝘩𝘦'𝘭𝘭 𝘴𝘩𝘰𝘸 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘰𝘯𝘦 𝘦𝘹𝘢𝘤𝘵𝘭𝘺
𝘩𝘰𝘸 𝘮𝘶𝘤𝘩 𝘱𝘰𝘸𝘦𝘳 𝘩𝘦 𝘩𝘰𝘭𝘥𝘴. ʸᵒᵘʳ ᶰᵒᵗ
ᵍᵉᵗᵗᶤᶰᵍ ʷʰᵃᵗ ʸᵒᵘ ʷᵃᶰᵗ !!
  • 𝐑𝐘𝐊𝐄𝐑 𝐇𝐀𝐋𝐄 ! 𝐛𝐞𝐭𝐚 𝐰𝐞𝐫𝐞𝐰𝐨𝐥𝐟 . 𝐭𝐞𝐞𝐧 𝐰𝐨𝐥𝐟 𝐨𝐜 . 𝐬𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐜𝐨𝐫𝐚 𝐡𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐬𝐚𝐚𝐜 𝐥𝐚𝐡𝐞𝐲. 𝐡𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐜𝐤.
  • JoinedSeptember 14, 2021