⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ai·lur·o·phile
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀/īˈlo͝orəfīl,āˌlo͝orəˈfīl/
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀a cat lover⠀.


⠀⠀𝐓𝐈𝐋 𝐃𝐄𖥔𝐓𝐇 𝐖𝐄 𝐃𝐎 𝐀𝐑𝐓 - 𝐂𝐘𝐍𝐓𝐇𝐈𝐀 𝐅𝐑𝐄𝐍𝐄𝐓𝐓𝐄.

❚ ❛❛𝘽𝘼𝘽𝙔 , 𝘽𝙀 𝙈𝙔 𝘽𝙐𝘽𝘽𝙇𝙀𝙂𝙐𝙈❜❜━━❚
╰─── ࿉࿓🎀᭰ᭃᬺᬻᬵ↜ ꓸ𝘈 𝘉 𝘖 𝘜 𝘛 . . .

- ̗̀ะ🎀໒✦❫⋮➬bi+poly
- ̗̀ะ💌໒✦❫⋮➬minor
- ̗̀ะ🍓໒✦❫⋮➬artist
- ̗̀ะ🍒໒✦❫⋮➬poc

❚━━❛❛𝙄 𝘾𝘼𝙉 𝘽𝙀 𝙎𝙊 𝙏𝙍𝙊𝙐𝘽𝙇𝙀𝙎𝙊𝙈𝙀❜❜❚
╰─── ࿉࿓📦᭰ᭃᬺᬻᬵ↜𝘊 𝘈 𝘛 𝘛 𝘖 𝘎 𝘈 𝘕 𝘎
- ̗̀ะ📦໒❫ ⋮ ➮@Happ_dog
- ̗̀ะ📦໒❫ ⋮ ➮@ImAnIdiotXx
- ̗̀ะ📦໒❫ ⋮ ➮@TheWalkerOfShadows
- ̗̀ะ📦໒❫ ⋮ ➮@xRandom_100_Randomx
- ̗̀ะ📦໒❫ ⋮ ➮@madzzzee
- ̗̀ะ📦໒❫ ⋮ ➮@ZeraoraTheMyth
- ̗̀ะ📦໒❫ ⋮ ➮@qxuuii⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀ ⠀⠀feel free to spam my mb ⸰ 𖥔 ͙ࣳ ⸰ֺ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀pm's open˓ ⸰ 𖥔 ͙ࣳ ⸰ֺ
blep . . .
  • 𝐁𝐎𝐎𝐏𝐀𝐍𝐃𝐈𝐋𝐋𝐁𝐎𝐎𝐏𝐔𝐓𝐎
  • JoinedDecember 28, 2020Stories by 𝐏—𝐏𝐔𝐑𝐑
❝𝟑:𝟎𝟎𝐚𝐦 𝘾𝙍𝘼𝙕𝙀❞ 𝐀𝐑𝐓 𝐁𝐎𝐎𝐊╹╹  by qxuuii
❝𝟑:𝟎𝟎𝐚𝐦 𝘾𝙍𝘼𝙕𝙀❞ 𝐀𝐑𝐓 𝐁...
ʳᵉᵃᵈ [ " ❝𝟑:𝟎𝟎𝐚𝐦 𝘾𝙍𝘼𝙕𝙀❞ 𝐀𝐑𝐓 𝐁𝐎𝐎𝐊╹╹ " ] ᵇᵃᶜᵏ ᵒᵘᵗ _________ _ _...
𝐒𝐇𝐈𝐈𝐍𝐄╹╹//❝ 𝐀𝐑𝐓 𝐁𝐎𝐎𝐊 ❞ by qxuuii
𝐒𝐇𝐈𝐈𝐍𝐄╹╹//❝ 𝐀𝐑𝐓 𝐁𝐎𝐎𝐊 ❞
𝐢 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐞 𝐟𝐚𝐧𝐚𝐫𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐫𝐚𝐰 𝐜𝐚𝐭𝐬 ( ╹▽╹ ) ❝ 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐚𝐬𝐤 𝐭𝐨 𝐚𝐬𝐤, 𝐣𝐮𝐬...
+14 more