.*ೃ✧₊˚.     𝘠𝘰𝘶𝘳 𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥𝘭𝘺 𝘯𝘦𝘪𝘨𝘩𝘣𝘰𝘳𝘩𝘰𝘰𝘥 𝙞𝙙𝙞𝙤𝙩.


𝙗. 𝘹𝘹𝘪. 𝘭𝘦𝘰.
𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵. 𝘸𝘳𝘪𝘵𝘦𝘳. 𝘴𝘭𝘺𝘵𝘩𝘦𝘳𝘪𝘯.
𝘮𝘢𝘳𝘷𝘦𝘭. 𝘵𝘸𝘥. 𝘩𝘢𝘳𝘳𝘺 𝘱𝘰𝘵𝘵𝘦𝘳.
𝘧𝘪𝘷𝘦𝘴𝘰𝘴. 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴. 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵𝘺.
𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘶𝘵𝘴𝘪𝘥𝘦𝘳𝘴. 𝘵𝘦𝘦𝘯 𝘸𝘰𝘭𝘧. 𝘢𝘩𝘴.
𝘰𝘯𝘦 𝘵𝘳𝘦𝘦 𝘩𝘪𝘭𝘭. 𝘨𝘩𝘰𝘴𝘵 𝘢𝘥𝘷𝘦𝘯𝘵𝘶𝘳𝘦𝘴. 𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘩𝘪𝘤𝘢𝘨𝘰.
𝘮𝘵𝘷 𝘴𝘤𝘳𝘦𝘢𝘮. 𝘵𝘷𝘥. 𝘵𝘩𝘦 𝘨𝘰𝘶𝘭 𝘣𝘰𝘺𝘴.
𝘤𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘭 𝘮𝘪𝘯𝘥𝘴. 𝘴𝘶𝘱𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭. 𝘰𝘶𝘵𝘦𝘳 𝘣𝘢𝘯𝘬𝘴.

𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐬 ━━ @canyonsmoon
𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐰𝐨𝐫𝐤 ━━ @neighborhxxdvillain
𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 ━━ 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘦𝘵𝘢𝘳𝘺𝘳𝘦𝘪𝘥.𝘸𝘱
𝐩𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭 ━━ 𝘯𝘦𝘪𝘨𝘩𝘣𝘰𝘳𝘩𝘹𝘹𝘥𝘷𝘪𝘭𝘭𝘢𝘪𝘯2
𝐬𝐩𝐨𝐭𝐢𝐟𝐲 ━━ 𝘯𝘦𝘪𝘨𝘩𝘣𝘰𝘳𝘩𝘹𝘹𝘥𝘷𝘪𝘭𝘭𝘢𝘪𝘯
  • 𝙩𝙬𝙚𝙣𝙩𝙮-𝙛𝙞𝙧𝙨𝙩 𝙥𝙧𝙚𝙘𝙞𝙣𝙘𝙩
  • JoinedNovember 17, 2012Last Message
planetaryreid planetaryreid Nov 27, 2020 08:11PM
.*ೃ✧₊˚.   New story, "LOVE SEWN"!https://www.wattpad.com/story/248048849
View all Conversations

Stories by 𝑩
¹𝐋𝐎𝐍𝐄𝐋𝐘 𝐇𝐄𝐀𝐑𝐓 ── chicago pd by planetaryreid
¹𝐋𝐎𝐍𝐄𝐋𝐘 𝐇𝐄𝐀𝐑𝐓 ── chicag...
────── 𝑳𝑶𝑵𝑬𝑳𝒀 𝑯𝑬𝑨𝑹𝑻 | ❝WITHOUT YOU I'LL HAVE SUCH A LONELY HEART.❞ ⤷ 𝐎𝐑 WHERE A SPOT OPENS IN TH...
¹𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐒𝐄𝐖𝐍 ── chicago med by planetaryreid
¹𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐒𝐄𝐖𝐍 ── chicago med
────── 𝑳𝑶𝑽𝑬 𝑺𝑬𝑾𝑵 | ❝THIS LOVE IS SEWN.❞ ⤷ 𝐎𝐑 WHERE A LIVELY WOMAN IS A NURSE IN CHICAGO'S BUSIEST E...
¹𝐂𝐎𝐅𝐅𝐄𝐄 & 𝐂𝐑𝐈𝐌𝐄 ── criminal minds by planetaryreid
¹𝐂𝐎𝐅𝐅𝐄𝐄 & 𝐂𝐑𝐈𝐌𝐄 ── crim...
────── 𝑪𝑶𝑭𝑭𝑬𝑬 & 𝑪𝑹𝑰𝑴𝑬 | ❝THIS JOB MEASURES HOW WELL YOU MAKE COFFEE & HOW YOU HANDLE A GUN POINTED...