*ೃ༄  𝘮𝘦𝘳𝘳𝘺 𝘤𝘩𝘳𝘪𝘴𝘵𝘮𝘢𝘴 𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘪 𝘢𝘮 𝘣𝘰𝘺 ♡𝙣𝙤𝙧𝙖. 𝙨𝙝𝙚/𝙝𝙚𝙧. 𝙜𝙧𝙮𝙛𝙛𝙞𝙣𝙥𝙪𝙛𝙛.
──── « ⋅ʚ♡ɞ⋅ » ────
𝘢𝘳𝘪𝘢𝘯𝘢 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦. 𝘮𝘪𝘤𝘩𝘢𝘦𝘭 𝘫𝘢𝘤𝘬𝘴𝘰𝘯.
𝘮𝘦𝘯𝘢 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘰𝘶𝘥. 𝘯𝘢𝘰𝘮𝘪 𝘴𝘤𝘰𝘵𝘵.
𝘥𝘶𝘢 𝘭𝘪𝘱𝘢. 𝘴𝘰𝘧𝘪𝘢 𝘤𝘢𝘳𝘴𝘰𝘯. 𝘥𝘰𝘷𝘦 𝘤𝘢𝘮𝘦𝘳𝘰𝘯.
𝘻𝘢𝘺𝘯. 𝘫𝘦𝘴𝘴𝘦 𝘶𝘯𝘥𝘦𝘳𝘩𝘪𝘭𝘭. 𝘵𝘢𝘺𝘭𝘰𝘳 𝘴𝘸𝘪𝘧𝘵.
𝘮𝘢𝘳𝘷𝘦𝘭 𝘤𝘢𝘴𝘵. 𝘥𝘦𝘴𝘤𝘦𝘯𝘥𝘢𝘯𝘵𝘴 𝘤𝘢𝘴𝘵.
80𝘴 & 90𝘴 𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳. 𝘳𝘦𝘵𝘳𝘰. 𝘴𝘸𝘦𝘢𝘵𝘦𝘳𝘴.
𝘤𝘩𝘢𝘯𝘨𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥 𝘦𝘯𝘵𝘩𝘶𝘴𝘪𝘢𝘴𝘵.
──── « ⋅ʚ♡ɞ⋅ » ──── #𝘮𝘫𝘪𝘯𝘯𝘰𝘤𝘦𝘯𝘵
*ೃ༄ 𝙮𝙤𝙪 𝙜𝙤𝙩𝙩𝙖 𝙡𝙤𝙤𝙠 𝙖𝙩 𝙮𝙤𝙪𝙧𝙨𝙚𝙡𝙛,
𝙖𝙣𝙙 𝙢𝙖𝙠𝙚 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐆𝐄
  • #𝐦𝐣𝐢𝐧𝐧𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭 ♡
  • JoinedApril 21, 2018


Last Message
mjsagb mjsagb Jan 04, 2020 08:11PM
celeberity groupchat hit 2k reads ! ty all sm !
View all Conversations

Stories by 𝐟𝐚𝐧𝐠𝐢𝐫𝐥 *ೃ༄
❥ science project | mj & ag by mjsagb
❥ science project | mj & ag
in which two very different people are partners in a school project ╰☆╮ ╰☆╮ ╰☆╮ michael jackson - bad era ar...
❥ roommates | mena & ari by mjsagb
❥ roommates | mena & ari
in which a boy is roommates with a some rich, popular chick and well maybe falls in love? ♡ lowercase will...
❥ celebrity groupchat! ☻ by mjsagb
❥ celebrity groupchat! ☻
a groupchat that consists of celebs like pop stars & models ❈ here the tea is boiling hot and weaves will be...