。:°ஐ 𝑳𝒂𝒗𝒐𝒓𝒐 𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 🎡

╰►Lavoro için boş bir arazi bıraktık.. Bittiğimiz zama hep buralar dutluktu diyeceğiz....
8 kişi birden el ele, sizlerle...

════ ஓ๑ Foglia Town 🍂🦢
"Yapıtın üstündeki taçlarız
Merhaba biz sarmalayan Foglia!"


⇢ 🍂Mutlu olmanız için eğlence alanı kurduk, buraya bakarak eğlendiğimiz zamanları hatırlayabilirsiniz...
.⃗ Biz sadece rahat olun diye
buradayız, yoksa çoktan yok olmuştuk ☁️ ༉‧₊˚✧
(Ex but gold Ceo Yeang Yuncha)
  • Şirket içinde neşterle göze batanları deşiyorlar
  • JoinedNovember 26, 2020


Last Message
lavoroentertainment lavoroentertainment Dec 01, 2020 06:06PM
AKTİF OLUN!════ ஓ๑➤   ❛@cullenslis Ashley / Lisa❜ ❛@yerisslut Ella / Yeri❜ ❛@choutzuyu Katie / Tzuyu❜ ❛@joyflwar Almira / Joy❜ ❛@daehvi Austin / Daehwi❜ ❛@IUnunmavisacteli Areum / IU❜ ❛@jongh...
View all Conversations

Stories by aridoinsanları😌
Social Media  by lavoroentertainment
Social Media
"세계 최고의 작품의 왕관. 안녕하세요 우리 Lavoro!" 🎡 Şirket tarafından atılan postalar.
ranking #216 in entertainment See all rankings
𝑳𝒂𝒗𝒐𝒓𝒐 𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 ❜ by lavoroentertainment
𝑳𝒂𝒗𝒐𝒓𝒐 𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑚�...
"세계 최고의 작품의 왕관. 안녕하세요 우리 Lavoro!" ⤿ Lavoro Entertainment © 2020 Baş yapıtın bir parçası olmak iste...
ranking #759 in entertainment See all rankings
All Star  by lavoroentertainment
All Star
"세계 최고의 작품의 왕관. 안녕하세요 우리 Lavoro!" 🍂 Birinciliği almanın zamanı değil mi?
ranking #732 in idol See all rankings