𝐎𝐨𝐡,𝐩𝐚𝐫𝐭𝐲 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐲 𝐲𝐞𝐚𝐡^^

-|𝐕𝐊𝐎𝐎𝐊 𝐅𝐎𝐑𝐄𝐕𝐄𝐑

-|عاشق ژانرهای 𝐁𝐃𝐒𝐌 𝐚𝐧𝐝 𝐇𝐀𝐑𝐒𝐇

-|𝙤𝙣𝙜𝙞𝙣𝙜 𝙛𝙞𝙘𝙚↓
-𝒂𝒏𝒅𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒂
-𝒔𝒆𝒙𝒚 𝒃𝒂𝒓𝒊𝒔𝒕𝒂
- 𝒇𝒊𝒇𝒕𝒚 𝒔𝒉𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒐𝒇 𝒈𝒓𝒂𝒚
  • یه سادیسمی زیر پتو در حال خوندن فیکای ویکوکD:
  • JoinedAugust 17, 2020


Last Message
izeusw izeusw Oct 21, 2021 03:34AM
Hello guys بچه ها کاور های فیکارو تغیر دادم گمشون نکنین حیحیحیحی....♡
View all Conversations

Stories by -Lᵃᵘʳᵃ⃤
𝐟𝐢𝐟𝐭𝐲 𝐬𝐡𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐠𝐫𝐚𝐲→𝙫𝙠𝙤𝙤𝙠 by izeusw
𝐟𝐢𝐟𝐭𝐲 𝐬𝐡𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐠𝐫�...
•|پنجاه سایه خاکستری{ترجمه} ɢᴇɴʀᴇ=ᵇᵈᶳᵐ-ʳᵒᵐᵃᶰᵗᶤᶜ-ʰᵃʳᶳʰ-ᶳᵐᵘᵗ-ᵃᶜᵗᶤᵒᶰ-ᵉᶰᵍˡᶤᶳ-ᶠᵘᶰᶰʸ •|مترجم:Lᵃᵘʳᵃ⃤ ᴄᴏᴜᴘʟᴇ -ᵛᵏᵒᵒᵏ •...
ranking #18 in jungkook See all rankings
𝐒𝐄𝐗𝐘 𝐁𝐀𝐑𝐈𝐒𝐓𝐀→𝒗𝒌𝒐𝒐𝒌 by izeusw
𝐒𝐄𝐗𝐘 𝐁𝐀𝐑𝐈𝐒𝐓𝐀→𝒗𝒌𝒐𝒐𝒌
|•باریستا سکسی ɢᴇɴʀᴇ=ᴍᴜsɪᴄᴀʟ-ʀᴏᴍᴀɴᴛɪᴄ-sᴍᴜᴛ-sᴛᴜʙʙᴏʀɴɴᴇss-ғᴜɴɴʏ ᴄᴏᴜᴘʟᴇ -ᵛᵏᵒᵒᵏ ʷʳᶤᵗᵉ -Lᵃᵘʳᵃ⃤ ᴜᴘᴅᴀᴛᴇ ᴅᴀʏs =ᶳᵃᵗᵘʳᵈ...
ranking #1 in funny See all rankings
 𝑨𝑵𝑫𝑹𝑶𝑴𝑬𝑫𝑨→𝐯𝐤𝐨𝐨𝐤 by izeusw
𝑨𝑵𝑫𝑹𝑶𝑴𝑬𝑫𝑨→𝐯𝐤𝐨𝐨𝐤
|•آندرومِدا ɢᴇɴʀᴇ:ʳᵒᵐᵃᶰᶜᵉ-ᵐᵃᶠᶤᵃ-ᵃᶜᵗᶤᵒᶰ -ᶳᵐᵘᵗ-ᵃᶰᵍᶳᵗ- -|ᴄᴏᴜᴘʟᴇ -ᵛᵏᵒᵒᵏ -|ʷʳᶤᵗᵉ -Lᵃᵘʳᵃ⃤ ᴜᴘᴅᴀᴛᴇ ᴅᴀʏs =ᶳᵘᶰᵈᵃʸ-ᵗᵘᵉᶳᵈ...
ranking #1 in فان See all rankings
7 Reading Lists