زمزمه های جلوی آینه: بمیرمت که انقدر شکسته شدی.
  • غم و سیگار
  • JoinedApril 21, 2019
1 Reading List