he/him 𐂂

"𝒂 𝒉𝒂𝒍𝒇 𝒄𝒂𝒏𝒏𝒐𝒕 𝒉𝒂𝒕𝒆 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒕𝒓𝒖𝒍𝒚 𝒎𝒂𝒌𝒆𝒔 𝒊𝒕 𝒘𝒉𝒐𝒍𝒆"

𝑢𝑙𝑡𝑠: 𝒎𝒂𝒓𝒌, 𝒚𝒂𝒏𝒈𝒚𝒂𝒏𝒈, 𝒉𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓𝒚, 𝒙𝒊𝒂𝒐𝒋𝒖𝒏, 𝒌𝒖𝒏, 𝒋𝒐𝒉𝒏𝒏𝒚, 𝒉𝒐𝒏𝒈𝒋𝒐𝒐𝒏𝒈, 𝒃𝒂𝒏𝒈𝒄𝒉𝒂𝒏

𝑢𝑙𝑡 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑠: 𝒏𝒄𝒕/𝒘𝒂𝒚𝒗, 𝒔𝒌𝒛, 𝒎𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂 𝒙

𝒎𝒂𝒓𝒂𝒖𝒅𝒆𝒓𝒔, 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒖𝒔, 𝒅𝒓.𝒔𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈𝒆, 𝒉𝒂𝒘𝒌𝒆𝒚𝒆, 𝒃𝒓𝒖𝒄𝒆 𝒃𝒂𝒏𝒏𝒆𝒓 >>>

𝑏𝑠𝑓: @randomperson0520

𝑖 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔, 𝑠𝑜 𝑓𝑒𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑒 𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑚𝑒 𝑖𝑓 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑒𝑑𝑖𝑡𝑒𝑑. ✍︎

𝑚𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑦 𝑓𝑜𝑟 𝑚𝑦 𝑜𝑤𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑦 𝑤𝑜𝑛'𝑡 𝑏𝑒 𝑜𝑓 𝑢𝑠𝑒 𝑡𝑜 𝑦𝑜𝑢. ♔︎

𝖘𝖑𝖞𝖙𝖍𝖊𝖗𝖎𝖓 ☀︎︎ 𝖘𝖈𝖔𝖗𝖕𝖎𝖔 ☀︎︎ 𝖑𝖔𝖛𝖊𝖗
𝖆𝖈𝖍𝖎𝖑𝖑𝖊𝖆𝖓 ☀︎︎ 𝖌𝖊𝖓𝖉𝖊𝖗𝖋𝖑𝖚𝖎𝖉 ☀︎︎ 𝖆𝖇𝖗𝖔

ⁿᶜᵗ | ᵐᵉʳˡⁱⁿ | ʰᵃʳʳʸ ᵖᵒᵗᵗᵉʳ | ᵈᵒᶜᵗᵒʳ ʷʰᵒ | ᵐᵃʳᵛᵉˡ

𝘣𝘶𝘥𝘥𝘩𝘪𝘴𝘵 ✰ 𝘫𝘦𝘸𝘪𝘴𝘩
  • ILY KING JULIAN 😍😍😍
  • JoinedOctober 12, 202019 Reading Lists