─  ˚✧ 🍵  ˚ೃ⿻𖤐ও੭ 
২ 𝑆𝐶𝑂𝑅𝑃𝐼𝑈𝑆 𝐻. 𝑀𝐴𝐿𝐹𝑂𝑌 💭 ꒷꒦ ໑ ゙
𝖽𝗋𝖺𝖼𝗈'𝗌 𝗌𝗈𝗇. 𝘀𝗹𝘆𝘁𝗵𝗲𝗿𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗶𝗱𝗲.
͝ ͝͝͝ ꒦ ͝ ❏੭ 𝐥𝐚 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐞 ࿎ 𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑙𝑦 &
𝑙𝑜𝑦𝑎𝑙 ͝ ▒꒷𝖱𝖺𝗋𝖾 𝗏𝗂𝖻𝖾𝗌. 𝟳𝘁𝗲𝗲𝗻
❛𝖲𝖾𝗀𝗎́𝗇 𝗅𝗈𝗌 𝗋𝗎𝗆𝗈𝗋𝖾𝗌, 𝖱𝗈𝗌𝖾 𝖾𝗌 𝗁𝗂𝗃𝖺 𝖽𝖾 𝖡𝖾𝗅𝗅𝖺𝗍𝗋𝗂𝗑.
𝖯𝖾𝗋𝗈 𝗌𝖾𝗀𝗎𝗋𝗈 𝗌𝗈𝗇 𝖿𝖺𝗅𝗌𝗈𝗌, 𝗉𝗈𝗋𝗊𝗎𝖾 𝗆𝗂𝗋𝖺, 𝗍𝗂𝖾𝗇𝖾𝗌 𝖾𝗅
𝖼𝖺𝖻𝖾𝗅𝗅𝗈 𝗋𝗈𝗃𝗈.❜ ❪🧃🥝🍾 ❫ ༘‧. 𝔰𝔲𝔤𝔞𝔯 𝔩𝔬𝔳𝔢𝔯.
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
  • wizarding squad.
  • JoinedOctober 5, 2020