𝚁𝚊𝚟𝚎𝚗 𝙳𝚊𝚛𝚑𝚘𝚕𝚖𝚎 〣 𝐌𝐲𝐬𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 ◌₊˚⋆ 

𝘔𝘶𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘮𝘦𝘵𝘢𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢 *ૢ✧ ۪ 𝘚𝘪𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦 𝘭𝘰𝘴 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘦𝘳𝘰𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝙃𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣𝙙𝙖𝙙 𝙙𝙚 𝙈𝙪𝙩𝙖𝙣𝙩𝙚𝙨

❝ 𝘋𝘰𝘯'𝘵 𝙛𝙡𝙖𝙩𝙩𝙚𝙧 𝘺𝘰𝘶𝘳𝘴𝘦𝘭𝘧 ❞
  • JoinedNovember 1, 2020


Last Message
SoyRavenDarkholmeUM SoyRavenDarkholmeUM Nov 17, 2020 01:36PM
Ya volví, pueden dejar de llorar.
View all Conversations