ㅤㅤㅤ( ೖ୭ ₊˚✧ . ˚ ⚘ ⅌ᦸꧏຮᦸʄꪮทᦸ ටිเӄᦸꪶเꪋ ❀⃗ᜓᜓ۪۪᭢ 
ㅤꪻꦸ︶*ೃ︶ ੈ︶ ੍.︶ ੂ༢ೄྀ ꪻꦸ︶*ೃ︶ ੈ︶ ੍. ୭͓ꦿ݉ᐧᨗ
ㅤ❀࿆⃧፝྅⃕ꦿ 𝐝𝐢𝐨𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐞𝐫𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐲 𝐞𝐥 𝐭𝐫𝐢𝐠𝐨. ˛ີ᷂⃟᳕༅
ㅤㅤ╰▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❰✿❱ ❛ ꫂꪶꪁ᧚ᦸຮ'ຮ ᦸʈᦸꧏทꪁꪶ ᥕเʄᦸ.
ㅤ࿂ꦿ๋͚ꪳ↛ ❝ ꪶꪁ ꫝเʝꪁ թꧏเꪔꪁꪚᦸꧏꪁꪶ. ❞✧༷ꦿ݈۟⸼͓۬࣪ # ˚⿻
  • ꦾ❛⃰͡⃟۪͙࣪࣪۫⃑˖͙۪۬۫ׄ᥉ ꦿ۪۪۫۫ᤢ᷎᪺ᯮ◌ᬽ̛̋̽̆̿͜͟͡͞ 𝓻𝓮𝓲𝓷𝓪 𝓭𝓮𝓵 𝓲𝓷𝓯𝓻𝓪𝓶𝓾𝓷𝓭𝓸.
  • JoinedSeptember 16, 2019


Last Message
SoyPersefoneSikelia SoyPersefoneSikelia Jun 10, 2020 12:16AM
y mis hijos.
View all Conversations