❒⃟꒲╾̽𖨂 𝘕𝘦𝘵𝘢𝘪𝘳 𝘔𝘢𝘭𝘶𝘮 ─━─╮
╰━━━➤ 𝘔𝘰𝘳𝘯𝘪𝘯𝘨𝘴𝘵𝘢𝘳 ੭ु⁾⁾
 ۰۪۫࣪ೃ࿔⃟➳ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐄𝐑𝐀 ᪇𖧧֦〬
◌ ⃟꧂❯ ───ͩ─ͤ─ͫ─ͦ─ᷠ───╮
 𝖝𝖛𝖎𝖎 ⨟ 𝖓𝖊𝖕𝖍𝖆𝖑𝖊𝖒 ⨟ 𝖘𝖎𝖓𝖌𝖑𝖊 ⨟
 𝖔𝖛𝖊𝖗𝖑𝖔𝖗𝖉 ⨟ 𝖉𝖊𝖛𝖎𝖑𝖎𝖘𝖍 ⨟ 𝖛𝖎𝖔𝖑𝖊𝖓𝖙
╰──ᷧ─ᷠ─ᷚ─ͤ─ᷝ─ • • • 𝔰𝔥𝔢 𝔴𝔞𝔰 𝔰𝔭𝔢𝔠𝔦𝔞𝔩.
𝔖𝔥𝔢 𝔠𝔬𝔫𝔟𝔦𝔫𝔢𝔡 𝔞 𝔪𝔢𝔞𝔫 𝔞𝔫𝔤𝔢𝔩
𝔞𝔫𝔡 𝔞 𝔨𝔦𝔪𝔡 𝔡𝔢𝔳𝔦𝔩.
  • @-𝖗𝖝𝖉𝖖𝖚𝖝𝖝𝖓 𒀽
  • JoinedOctober 27, 2019