◌ੈ✩‧₊ 𝗔𝗟𝗘𝗫𝗔𝗡𝗗𝗘𝗥 𝗗. 𝗧𝗨𝗥𝗡𝗘𝗥
─ ‹ 34. sιᥒgᥱr. soᥒgᥕrιtᥱr, ᥱtᥴ. › ◌ૢ˚
🏯 ;;↝arctic monkeys, tlsp.
⌇◌˚₊ 𝑪𝒂𝒔𝒔𝒊𝒆: 𝑖 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑑𝑜𝑛'𝑡 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑔𝑛𝑖𝑧𝑒
𝑡𝘩𝑖𝑠 𝑓𝑜𝑜𝑙 𝑡𝘩𝑎𝑡 𝑦𝑜𝑢 𝘩𝑎𝑣𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑒,
𝑖 𝘩𝑎𝑣𝑒𝑛'𝑡 𝑠𝑒𝑒𝑛 𝘩𝑖𝑚 𝑓𝑜𝑟 𝑎 𝑤𝘩𝑖𝑙𝑒.

@SoyAlexDTurner 's evil twin.
  • emosquad.
  • JoinedAugust 30, 2020