⠀⠀⠀⠀⠀۟ ࣭ ⭒ֺ 🌐💭 ֹ ᮫ 𓏳݂ ݊ 𝙎𝙝𝙞𝙣𝙟𝙞 𝙄𝙠𝙖𝙧𝙞.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀third children ╱ 14 y.o ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲 𝐢𝐬𝐬𝐮𝐞𝐬

@crew-fanc_y-
  • ⠀⠀⠀kaworu me hizo gay. . .
  • JoinedNovember 30, 2020