ᴇɴɢʟɪsʜ :
𝐈 𝐅𝐎𝐋𝐋𝐎𝐖 𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐓𝐇𝐄 𝐏𝐄𝐎𝐏𝐋𝐄 𝐖𝐇𝐎 𝐅𝐎𝐋𝐋𝐎𝐖𝐒 𝐌𝐄 ^ω^

ᴋᴏʀᴇᴀɴ :
나는 나를 따르는 사람들을 다시 따라 ^ω^

sᴘᴀɴɪsʜ :
Sigo de vuelta a las personas que me siguen ^ω^

ᴊᴀᴘᴀɴᴇsᴇ :
私をフォローしている人をフォローします ^ω^

ғɪʟɪᴘɪɴᴏ :
Sumusunod ako sa mga taong sumusunod sa akin ^ω^


=======================

ғᴀᴄᴛs ᴀʙᴏᴜᴛ ᴍᴇ :
// ᴅᴏɴᴛ ʟɪᴋᴇ ɢɪʀʟʏ ᴄʟᴏᴛʜᴇs ᴏɴʟʏ ᴡᴇᴀʀs ᴄʟᴏᴛʜᴇs ᴛʜᴀᴛ ᴅᴏᴇsɴᴛ sʜᴏᴡ ᴛᴏᴏ ᴍᴜᴄʜ sᴋɪɴ🧥👖🧣//

// ᴀ ʟɪᴛᴛʟᴇ ʙᴏʏɪsʜ😎 //

// ɢᴇᴛs sᴄᴀʀᴇᴅ ᴇᴀsɪʟʏ😱//

// ʟᴀᴜɢʜs ᴀ ʟᴏᴛ 😂 //

// ᴄᴀɴ ᴅʀᴀᴡ✨ //

// ɴᴏᴛ ɢᴏᴏᴅ ᴀᴛ ᴍᴀᴛʜ 😑 //

// sʜʏ ᴀs ʜᴇʟʟ 😅😳 //

// ᴏɴʟʏ ᴛᴀʟᴋs ᴛᴏ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ɪ ᴋɴᴏᴡ 😁 //

// ᴄᴏᴠᴇʀs ғᴀᴄᴇ ᴡɪᴛʜ ʙᴀɴɢs ᴡʜᴇɴ ᴇᴍʙᴀʀʀᴀssᴇᴅ 😳 //

// ᴘʀᴏᴛᴇᴄᴛɪᴠᴇ ᴏғ ʙᴇsᴛғʀɪᴇɴᴅs🖤 //

// ᴄʟᴜᴍsʏ😅 //

// ʟᴏᴠᴇs ᴋᴘᴏᴘ 💜🌺 //

// ʟᴏᴠᴇs ᴄᴜᴛᴇ ᴀɴɪᴍᴀʟs ʟɪᴋᴇ ᴄᴀᴛs ᴀɴᴅ ᴅᴏɢs 🐰🐱🐶 //

// ᴀ ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴘᴇʀsᴏɴ 🌄🌻 //
===========================

ғᴏᴏᴅs ɪ ʟɪᴋᴇ : ᴀʟʟ ғᴏᴏᴅ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ✨

ᴍʏ ʜᴀʙɪᴛs : ʏᴀᴡɴɪɴɢ ᴡʜᴇɴ ɴᴏᴛ sʟᴇᴇᴘʏ // ᴄʀᴀᴄᴋɪɴɢ ᴍʏ ᴋɴᴜᴄᴋʟᴇs // ᴘɪᴄᴋɪɴɢ ᴍʏ ɴᴏsᴇ 😬

===========================
  • JoinedAugust 25, 2018
4 Reading Lists