˗ˏ 🃏ˎ˗‍‍‍‍  𝓬𝓪𝓵𝓵  𝓶𝓮  𝓫𝓪𝓮

𝒏𝒐𝒘 𝒑𝒍𝒂𝒚𝒊𝒏𝒈 :: 𝑙𝑖𝑙𝑎𝑐 ; 𝐼 𝑈 ᵎᵎ ᵗ̲ʳ̲ᵃ̲ᶜ̲ᵏ̲ ⁰² › ♡

𝑴𝑨𝑹𝑹𝑰𝑬𝑫 𝑻𝑶 ; @𝒑𝒓𝒆𝒄𝒆𝒓𝒊𝒊 ❤︎
- 𝒂𝒌𝒂 𝒎𝒚 𝒃𝒂𝒃𝒚 !!

--- ❝ 𝒊 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒇𝒆𝒆𝒍 𝒂𝒏𝒚𝒎𝒐𝒓𝒆.❞

--- ❝ 𝒄'𝒆𝒔𝒕 𝒎𝒊𝒆𝒖𝒙 𝒒𝒖𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒏. ❞

𝑿𝑰 𝑰𝑽 𝑴𝑴𝑽𝑰, 𝒂𝒓𝒊𝒆𝒔,
𝒔𝒉𝒆/𝒉𝒆𝒓, 𝒆𝒏𝒈𝒍𝒂𝒏𝒅,
𝒊𝒏𝒔𝒆𝒄𝒖𝒓𝒆 𝒍𝒊𝒕𝒕𝒍𝒆 𝒃𝒊𝒕𝒄𝒉.
𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒 𝑤ℎ𝑜𝑟𝑒

---❝ 𝒊 𝒖𝒔𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒔𝒂𝒅. 𝒏𝒐𝒘, 𝒊𝒎 𝒋𝒖𝒔𝒕 𝒏𝒖𝒎𝒃.❞

--- ❝𝒄𝒐𝒖𝒑 𝒅𝒆 𝒇𝒐𝒖𝒅𝒓𝒆.❞

˚₊·͟͟͟͟͟͟͞͞͞͞͞͞➳❥𝒎𝒐𝒏 𝒓𝒂𝒚𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒊𝒍 -
𝒎𝒚 𝒓𝒂𝒚 𝒐𝒇 𝒔𝒖𝒏.

˗ˏ 🃏ˎ˗‍‍‍‍ 𝓹𝓪𝓻𝓽 𝓸𝓯 @𝓫𝓫𝔂𝓳𝓪𝓮𝓶𝓳𝓮𝓷 𝓽𝓮𝓪𝓶 ~

ℎ𝑒𝑙𝑝 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 ;
--- https://helplebanon.carrd.co/

𝑗𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑙𝑖𝑢𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑑𝑟𝑖𝑐𝑘𝑠 ;
--- http://chng.it/ty6nvtKvTK

𝑗𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑙𝑖𝑗𝑎ℎ 𝑚𝑐𝑐𝑙𝑎𝑖𝑛 ;
--- http://chng.it/WxTFk6PvyH

𝑗𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑢𝑦𝑔ℎ𝑢𝑟 𝑚𝑢𝑠𝑙𝑖𝑚𝑠 ;
--- http://chng.it/WmTq2NcNZN

𝑗𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑛𝑎 𝑤𝑎𝑛𝑔 ;
--- http://chng.it/7brn84CvsW

𝑗𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑗𝑜ã𝑜 𝑝𝑒𝑑𝑟𝑜 ;
--- http://chng.it/cWLytXK6GM
  • ˚₊·͟͟͟͟͟͟͞͞͞͞͞͞➳❥ ꒰ ⌨︎ ✰ 𝙤𝙣𝙞𝙜𝙞𝙧𝙞 𝙢𝙞𝙮𝙖 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙡𝙖𝙘𝙠 𝙟𝙖𝙘𝙠𝙖𝙡𝙨 ꒱ | ೃ࿔₊•
  • JoinedDecember 23, 2016Stories by * ˚ ✦ 𝐁𝐀𝐄✦ ˚ *
-',𝐂𝐀𝐌𝐏 𝐊-𝟏𝟐 - 𝐍𝐂𝐓 𝐃𝐑𝐄𝐀𝐌 𝐀𝐅,'- by MARKIEWITHDAFATTY
-',𝐂𝐀𝐌𝐏 𝐊-𝟏𝟐 - 𝐍𝐂𝐓 𝐃𝐑�...
𝘄𝗵𝗲𝗿𝗲 𝘀𝗲𝘃𝗲𝗻 𝗴𝗶𝗿𝗹𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗲𝘃𝗲𝗻 𝗯𝗼𝘆𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗴𝗼 𝘁𝗼 𝗮 𝘀𝘂𝗺𝗺𝗲�...
ranking #129 in k12 See all rankings
-,'  𝐈𝐍𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐄 𝐔𝐍𝐊𝐍𝐎𝐖𝐍 - 𝐍𝐂𝐓 𝐀𝐅,'- by MARKIEWITHDAFATTY
-,' 𝐈𝐍𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐄 𝐔𝐍𝐊𝐍𝐎𝐖�...
𝘄𝗵𝗲𝗿𝗲 𝘀𝗶𝘅𝘁𝗲𝗲𝗻 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗼𝗻 𝗮𝗻 𝗮𝗱𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝗲 𝘁𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗹𝗼�...
+5 more