𝑴𝒆𝒊 ෆ
╰► ꜱʜᴇ|ʜᴇʀ.ꜱᴄᴏʀᴘɪᴏ.ɪɴꜰᴘ
ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ: M3IKO0O#0085
  • Daydreaming.
  • JoinedJune 22, 2020
Stories by 𝕄𝕖𝕚.
Dejected | R. Suna by M3IKO0O
Dejected | R. Suna
◤ 𝗗𝗲𝗷𝗲𝗰𝘁𝗲𝗱 | pǝjǝkʇǝp | 𝘢𝘥𝘫𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘦 𝚂𝚊𝚍 𝚘𝚛 𝚍𝚎𝚙𝚛𝚎𝚜𝚜𝚎𝚍, 𝚍𝚒𝚜𝚙𝚒𝚛𝚒...
Delectable | O.Miya by M3IKO0O
Delectable | O.Miya
◤ "𝑶𝒉, 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒕𝒆 𝒎𝒆? 𝑻𝒉𝒂𝒕'𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒈, 𝒄𝒖𝒔 𝒚𝒆𝒓 𝒃𝒐𝒅𝒚 𝒔𝒆𝒆𝒎𝒔 𝒕�...
Duplicity | E. Jaeger/J. Kirstein by M3IKO0O
Duplicity | E. Jaeger/J. Kirstein
◤ "𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒓𝒚, 𝒃𝒂𝒃𝒚 - 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒊𝒔𝒆, 𝑰'𝒍𝒍 𝒕𝒂𝒌𝒆 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝒈𝒐𝒐𝒅 𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒐𝒇 𝒚𝒐𝒖...
1 Reading List