ᴏsᴛᴀᴛɴɪ sʜᴏᴛ: ʙɴʜᴀ
ᴏsᴛᴀᴛɴɪ sᴇʟғsʜɪᴘ: ʜᴀɪᴋʏᴜᴜ

ᴢᴀsᴀᴅʏ ᴅʏɴᴀᴍɪᴋɪ ғᴀɴᴅᴏᴍᴜ:

ɪ ᴊᴇśʟɪ ᴄʜᴄᴇsᴢ ᴄᴏś ᴘʀᴢᴇᴄᴢʏᴛᴀᴄ́, ᴍᴜsɪsᴢ ᴛᴏ sᴏʙɪᴇ ɴᴀᴘɪsᴀᴄ́ sᴀᴍ.

ɪɪ ᴡᴇɴᴀ ᴊᴇsᴛ ᴊᴀᴋ ᴅᴢɪᴡᴋᴀ, ᴡ ᴅᴏᴅᴀᴛᴋᴜ ᴅᴀʀᴍᴏᴡᴀ: ᴏᴅᴅᴀᴊᴇ sɪᴇ̨ ᴡsᴢʏsᴛᴋɪᴍ, ᴀʟᴇ ɴɪᴇ ᴡɪᴀᴅᴏᴍᴏ, ᴋɪᴇᴅʏ ᴅᴏ ᴄɪᴇʙɪᴇ ᴘʀᴢʏᴊᴅᴢɪᴇ.

ᴡ ᴋᴛᴏ́ʀʏᴍś ᴡʏᴍɪᴀʀᴢᴇ ɴᴀ ᴘᴇᴡɴᴏ ᴊᴇsᴛᴇᴍ ɴɪᴇᴀᴛᴇɴᴄʏᴊɴᴀ, ᴛᴏʟᴇʀᴀɴᴄʏᴊɴᴀ, ᴛᴡᴏʀᴢᴇ̨ ɪɴᴛᴇʀᴇsᴜᴊᴀ̨ᴄᴇ ᴏᴘɪsʏ ɪ ᴡsᴢʏsᴛᴋᴏ ᴍɪ sɪᴇ̨ ᴄʜᴄᴇ. ɴɪᴇsᴛᴇᴛʏ ᴛᴏ ɴɪᴇ ᴊᴇsᴛ ᴛᴇɴ ᴡʏᴍɪᴀʀ.

✾ ɴᴀ ᴄʜɪʟʟᴜ ᴜᴘᴀᴊᴀɴɪᴇ sɪᴇ̨ sᴍᴀᴋɪᴇᴍ ᴘᴇᴘsɪ ɪ ᴘɪsᴀɴɪᴇ ᴏ 3 ɴᴀᴅ ʀᴀɴᴇᴍ. ᴘᴀᴄʜɴɪᴇ ᴋᴀᴛᴏʀɢᴀ̨, ᴀʟᴇ ᴅʟᴀ ᴍᴏᴍᴇɴᴛᴜ ᴘᴜʙʟɪᴋᴀᴄᴊɪ ᴡᴀʀᴛᴏ ♡'・ᴗ・'♡
✾ ᴡᴄɪᴀ̨ɢᴀᴍ ᴡsᴢʏsᴛᴋᴏ ᴄᴏ ᴡᴘᴀᴅᴀ ᴡ ᴜᴄʜᴏ, ɴɪᴇᴢᴀʟᴇᴢ̇ɴɪᴇ ᴏᴅ ɢᴀᴛᴜɴᴋᴜ.
✾ ᴋsɪᴇ̨ᴢ̇ɴɪᴄᴢᴋᴀ ᴀʟʙᴏ ᴍᴇɴᴇʟ ᴍᴏᴏᴅ, ɴɪɢᴅʏ ᴘᴏᴍɪᴇ̨ᴅᴢʏ.
✾ ɢʀᴀᴍᴍᴀʀ ɴᴀᴢɪ, sᴛᴀᴊᴇ̨ ᴡ ᴋᴏɴᴛʀᴢᴇ ᴅʏsᴋᴜsʏᴊɴᴇᴊ ᴅʟᴀ ᴢᴀsᴀᴅʏ, ᴌᴀsᴀ ɴᴀ ᴘᴏᴄʜᴡᴀᴌʏ, ᴋᴏᴍᴇɴᴛᴀʀᴢᴇ ᴡʏᴡᴏᴌᴜᴊᴀ̨ śʟᴀᴅᴏᴡᴇ ʀᴇsᴢᴛᴋɪ ᴍᴏᴊᴇᴊ ᴄʜᴇ̨ᴄɪ ᴅᴏ ᴄᴢᴇɢᴏʟᴡɪᴇᴋ.
✾ ᴀɴɪᴍᴇ/ᴍᴀɴɢɪ/ᴋᴏᴍɪᴋsʏ/ᴋsɪᴀ̨ᴢ̇ᴋɪ/ɢʀʏ
ᴢᴡʏᴋʟᴇ ᴢɴᴀᴍ ғᴀɴᴅᴏᴍ ɴᴀᴡᴇᴛ ᴊᴇśʟɪ ᴡ ɴɪᴍ ɴɪᴇ sɪᴇᴅᴢᴇ̨ ¯\_(ツ)_/¯
✾ ᴏᴋᴌᴀᴅᴋɪ ᴛᴡᴏʀᴢᴇ̨ sᴀᴍᴀ ᴡ ɢɪᴍᴘɪᴇ
✾ ʀᴇᴋʟᴀᴍʏ ᴘʀᴢʏᴊᴍᴇ̨ ᴏ ɪʟᴇ ʟᴇᴢ̇ᴀ̨ ᴡ ᴋʀᴇ̨ɢᴜ ᴍᴏɪᴄʜ ᴢᴀɪɴᴛᴇʀᴇsᴏᴡᴀɴ́, ᴀʟᴇ ᴢᴡʏᴋʟᴇ ᴢᴀɢʟᴀ̨ᴅᴀᴍ ᴅᴏ ᴍᴏɪᴄʜ ᴄᴢʏᴛᴇʟɴɪᴋᴏ́ᴡ, ᴡɪᴇ̨ᴄ ᴊᴇśʟɪ ɴᴀ ᴛʏᴍ ᴄɪ ᴢᴀʟᴇᴢ̇ʏ ᴛᴏ ᴘʀᴏsᴛᴀ ᴅʀᴏɢᴀ ಠᴗಠ
#ᴘʀᴏᴜᴅ_ᴄᴀᴛʜᴏʟɪᴄ

ᴘʀᴀᴄᴇ:

✾ ᴋᴏʟᴏʀᴏᴡʏ ᴏɢʀᴏ́ᴅ - ᴏɴᴇ sʜᴏᴛʏ ᴢ ᴀɴɪᴍᴇ/ᴋʀᴇsᴋᴏ́ᴡᴇᴋ/ɢɪᴇʀ ᴡ ᴡᴇʀsᴊɪ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ/ʀᴏ́ᴡɴɪᴇᴢ̇ ɴᴀ ᴀᴏ3
✾ sᴀᴍᴏsᴛᴀᴛᴋɪ - sᴇʟғsʜɪᴘʏ ɴᴀ ᴢᴀᴍᴏ́ᴡɪᴇɴɪᴇ
✾ ᴍᴀɢɪᴄᴢɴʏ ᴋᴏᴄɪᴏᴌᴇᴋ - ʙɴʜᴀ sᴄᴇɴᴀʀɪᴜsᴢᴇ ɴᴀ ᴍᴏᴛʏᴡᴀᴄʜ ʙᴀśɴɪ
✾ ᴘᴜɴᴋᴛ ᴡɪᴅᴢᴇɴɪᴀ - ʀᴇᴠᴇʀsᴇ ʜᴀʀᴇᴍ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ /ᴡᴇʀsᴊᴀ ᴅᴇᴍᴏ
✾ ғᴀɴᴅᴇᴍᴇss ᴠᴏʟ. 1&2 - ᴢʙɪᴏ́ʀ ᴢᴀɢʀᴀɴɪᴄᴢɴʏᴄʜ ɪ ᴘᴏʟsᴋɪᴄʜ ᴍᴇᴍᴏ́ᴡ ᴢ ʀᴏ́ᴢ̇ɴʏᴄʜ ғᴀɴᴅᴏᴍᴏ́ᴡ
✾ ғᴀɴɢʀɪʟʟ - ᴘᴏᴜᴋᴌᴀᴅᴀɴᴇ ᴛᴇᴍᴀᴛʏᴄᴢɴɪᴇ ᴘʀᴢʏᴘᴀᴌʏ ᴢ̇ʏᴄɪᴏᴡᴇ + ᴍᴇᴍʏ
✾ ɴᴏᴍɪɴᴀᴄᴊᴇ

ʙᴇᴛᴀ/ʙʀᴏ
@Dusigrosz

ᴘᴏʟᴇᴄᴀɴᴇ ᴢɪᴏᴍᴋɪ
@ggoliaa | @__pqia | @tykmiocienieruchawy | @xtinkiewinkiex | @AgusiaSzczygie | @Bajurka_

ᴋᴏɴᴛᴏ ᴛᴡᴏ́ʀᴄᴢᴏ ᴀᴋᴛʏᴡɴᴇ ᴏᴅ 22.08.2018
  • Nie ma tak, że jest dobrze albo niedobrze...
  • JoinedOctober 22, 2015Last Message
Linkemon Linkemon Jun 04, 2021 08:28PM
Dobre to Tokyo Revengers? Ktoś oglądał? Średniak czy jednak coś więcej?
View all Conversations

Stories by wrrr
⚓ sᴀᴍᴏsᴛᴀᴛᴋɪ - sᴇʟғsʜɪᴘʏ ɴᴀ ᴢᴀᴍᴏ́ᴡɪᴇɴɪᴇ ⚓ by Linkemon
⚓ sᴀᴍᴏsᴛᴀᴛᴋɪ - sᴇʟғsʜɪᴘʏ ɴᴀ ᴢᴀᴍᴏ́ᴡ...
⚓ sᴀᴍᴏsᴛᴀᴛᴋɪ - sᴇʟғsʜɪᴘʏ ɴᴀ ᴢᴀᴍᴏ́ᴡɪᴇɴɪᴇ ⚓ ᴀʜᴏᴊ, ᴢᴀᴘʀᴀsᴢᴀᴍ ɴᴀ ᴘᴏᴋᴌᴀᴅ ᴍᴏᴊᴇɢᴏ sᴛᴀᴛᴋᴜ! ⚓ ɢᴡᴀʀᴀɴᴛᴜᴊᴇ̨ ʀᴇᴊs ᴢ sᴢᴇʀᴏ...
ranking #5 in zamówienia See all rankings
🌸 ᴋᴏʟᴏʀᴏᴡʏ ᴏɢʀᴏ́ᴅ - ᴢʙɪᴏ́ʀ ᴏɴᴇsʜᴏᴛᴏ́ᴡ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ 🌸 by Linkemon
🌸 ᴋᴏʟᴏʀᴏᴡʏ ᴏɢʀᴏ́ᴅ - ᴢʙɪᴏ́ʀ ᴏɴᴇsʜᴏ...
🌸 ᴋᴏʟᴏʀᴏᴡʏ ᴏɢʀᴏ́ᴅ - ᴢʙɪᴏ́ʀ ᴏɴᴇsʜᴏᴛᴏ́ᴡ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ 🌸 ᴡɪᴛᴀᴊ ʙʀᴀᴛᴋᴜ, ᴢᴀᴘʀᴀsᴢᴀᴍ ᴅᴏ ᴏɢʀᴏᴅᴜ, ɢᴅᴢɪᴇ ʀᴏsɴᴀ̨ x ʀᴇᴀᴅᴇʀʏ...
ranking #3 in voltron See all rankings
🍊ᴍᴀɢɪᴄᴢɴʏ ᴋᴏᴄɪᴏᴌᴇᴋ - ʙɴʜᴀ sᴄᴇɴᴀʀɪᴜsᴢᴇ🍊 by Linkemon
🍊ᴍᴀɢɪᴄᴢɴʏ ᴋᴏᴄɪᴏᴌᴇᴋ - ʙɴʜᴀ sᴄᴇɴᴀʀɪ...
🍊ᴍᴀɢɪᴄᴢɴʏ ᴋᴏᴄɪᴏᴌᴇᴋ - ʙɴʜᴀ sᴄᴇɴᴀʀɪᴜsᴢᴇ🍊 ᴡɪᴇᴅᴢ́ᴍᴀ ʟɪɴᴋᴇᴍᴏɴ ᴢᴀᴘʀᴀsᴢᴀ ᴅᴏ ᴏɢʀᴢᴀɴɪᴀ sɪᴇ̨ ᴢ ɴɪᴀ̨ ᴘʀᴢʏ ᴏɢɴɪsᴋᴜ ɪ ᴡʏ...
ranking #40 in reader See all rankings
9 Reading Lists