"Sƚαɾƚҽԃ ʂƈԋσσʅ ɯιƚԋ ʂƚɾαιɠԋƚ A'ʂ αɳԃ ɳσɯ 
I'ɱ ɳσƚ ҽʋҽɳ ʂƚɾαιɠԋƚ."
→ʅҽҽ Tαҽყσɳɠ
  • ۵ᴊᴇɴᴏs ᴀsᴍʀ ᴍɪᴄ۵
  • JoinedSeptember 5, 2019