į çąղղօէ ҍҽ ժҽƒìղҽժ ҍվ ϩ⊘⊘⊘ աօɾժʂ.

Dear people that keep making Harry Potter jokes, We need to start being Sirius now... Sincerely, people just don't seem to get them...

Sᵉˣᵘᵃˡⁱᵗʸ: Bisexual. (。・ω・。)
Hᵁᴳᴱ ᴰʳᵃʳʳʸ ᶠᵃⁿ.
Dʳᵃʳʳʸ ⁱˢ ᴼᵀᴾ.
Rᵉᵃᵈⁱⁿᵍ/ᵂᵃᵗᶜʰⁱⁿᵍ ᴴᵃʳʳʸ ᴾᵒᵗᵗᵉʳ ⁱˢ ᵐʸ ˡⁱᶠᵉ. ⁽ᴾ.ˢ. ᴵ ᵖʳᵉᶠᵉʳ ᵗʰᵉ ᵇᵒᵒᵏˢ ᵇᵉᵗᵗᵉʳ, ᵇᵘᵗ ᵗʰᵃᵗ'ˢ ᵐʸ ᵒᵖⁱⁿⁱᵒⁿ.⁾
I ᵈᵒⁿ'ᵗ ʰᵃᵗᵉ ᵒᵗʰᵉʳ ᴴᴾ ˢʰⁱᵖˢ, ᴵ ʲᵘˢᵗ ᵈᵒⁿ'ᵗ ᶠⁱⁿᵈ ᵗʰᵉᵐ ... ˡⁱᵏᵃᵇˡᵉ.
(o゚v゚)ノ

Dear 13 year old me, you thought that Hermione having a time turner and only using it to do all her homework was a waste of magic. Oh how naive you were. Sincerely, Collage age me

ᴹʸ ᵐᵒˢᵗ ᶠᵃᵛ ᴴᴾ ˢʰⁱᵖ:
‖•† ᴰʳᵃʳʳʸ ⁽ᴰʳᵃᶜᵒᴹᵃˡᶠᵒʸˣᴴᵃʳʳʸᴾᵒᵗᵗᵉʳ⁾ †•‖

Ö†hêr Hþ §hïþ§ Ì lïkê:
Ðêåmµ§ (Ðêåñ†hðmå§x§êåmµ§£ïññêgåñ)
þêr¢ïvêr (þêr¢¥Wêå§lê¥xÖlïvêrWððÐ)
ßlêvïllê (ßlåï§êZåßïñïxñêvïllêLðñgßð††ðm)
Wðl£§†år (§ïrﵧßlå¢kxRêmµ§Lµþïñ)
þåñ§mïðñê (þåñ§¥þårkïñ§ðñxHêrmïðñêGråñgêr)
Rðmïðñê (RðñWêå§lê¥xHêrmïðñêGråñgêr)
GrïñÐêlÐðrê (Älßµ§ÐµmßlêÐðrêxGêllêr†GrïñÐêlwålÐ)

ᴴᵒᵍʷᵃʳᵗˢ ᴴᵒᵘˢᵉ: ᴳʳʸᶠᶠⁱⁿᵈᵒʳ! ❤️ 🦁
ᴾᵃᵗʳᵒⁿᵘˢ: ᶜʰᵉˢᵗⁿᵘᵗ ᵐᵃʳᵉ.
ᵂᵃⁿᵈ: ᴮˡᵃᶜᵏᵗʰᵒʳⁿ ʷᵒᵒᵈ ʷⁱᵗʰ ᵃ ᵖʰᵒᵉⁿⁱˣ ᶠᵉᵃᵗʰᵉʳ ᶜᵒʳᵉ, ¹² ½ ᵃⁿᵈ ˢˡⁱᵍʰᵗˡʸ ʸⁱᵉˡᵈⁱⁿᵍ ᶠˡᵉˣⁱᵇⁱˡⁱᵗʸ.

Dear world, please be aware, that, if you aren't a Harry Potter fan, you won't get approximately 9 3/4 of the jokes we make.
Sincerely, See what I did there? Nope? Read Harry Potter.

£åñÐðm§/†v §hðw§/Mðvïê§ Ì lïkê:
⁕ Hårr¥ þð††êr
⁕ §†råñgêr †hïñg§
⁕ §håÐðw Hµñ†êr§ - †hê Mðr†ål Ìñ§†rµmêñ†§
⁕ ÇhårmêÐ (ßð†h ðrïgïñål åñÐ lå†ê§†)
⁕ Lêgå¢ïê§
⁕ §µþêrñ况rål
⁕ §µþêrgïrl
⁕ ñåñ¢¥ Ðrêw
Ì ¢ðµlÐ gð ðñ åñÐ ðñ...(✿◠‿◠)

Dear Pooh Bear, I was feeling extremely depressed, contemplating suicide and feeling like I just had a black rain cloud over my head. Then I remembered your Little Black Rain Cloud Song. Sincerely, singing loudly and happily :)

Sₕᵢₚₛ Fᵣₒₘ Oₜₕₑᵣ Mₒᵥᵢₑₛ/Tᵥ Sₕₒwₛ/Yₒᵤₜᵤbₑᵣₛ Tₕₐₜ I Lₒᵥₑ:
Mₐₗₑc ₍MₐgₙᵤₛBₐₙₑₓAₗₑcₗᵢgₕₜwₒₒd₎
Sₒₗby ₍SₐₘGₒₗbₐcₕₓCₒₗbyBᵣₒcₖ₎
Fₑₗₜcₗᵢffₑ ₍Dₐₙᵢₑₗ RₐdcₗᵢffₑₓTₒₘFₑₗₜₒₙ₎
Kₐₗbₑᵣt ₍AₐdₑₙₓAₗbₑᵣₜ/Fₗₐₘᵢₙgₒ₎

My account on Ao3 is the same: JazzyTheGryffindor
  • Pansy Parkinson's dorm room, sharing a bed with her in the most lesbian way. ¯\_(ツ)_/¯
  • JoinedJanuary 12, 2020Last Message
JazzyTheGryffindor JazzyTheGryffindor 3 hours ago
People enjoying eating tasty animals (cows, chickens, fish etc): Nom nom.some vegan: I'm calling PETA!
View all Conversations

Stories by AddictedToDrarry
My opinion on the Harry Potter ships. ('▽'ʃ♡ƪ) by JazzyTheGryffindor
My opinion on the Harry Potter shi...
Hello... I just decided to do one of these uh... thingos about the Harry Potter ships so... yeah. Here it is...
ranking #23 in druna See all rankings
฿ⱤØ₭Ɇ₦, ฿Ʉ₮ ł₦ ⱠØVɆ by JazzyTheGryffindor
฿ⱤØ₭Ɇ₦, ฿Ʉ₮ ł₦ ⱠØVɆ
Harry Potter, the boy who lived, the chosen one, goes through so much pain, both emotional and physical. He g...
Love Trails +*Drarry*+ by JazzyTheGryffindor
Love Trails +*Drarry*+
Draco Malfoy owns a muggle horse and attends Alpine Hollow Equestrian centre in the muggle world. He has been...
ranking #704 in horses See all rankings