𝐇𝐞𝐲, 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐧𝐠, 𝐧𝐢𝐜𝐞 𝐭𝐨 𝐯𝐢𝐫𝐭𝐮𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐞𝐞𝐭 𝐲𝐨𝐮! 𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐦𝐲 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐲, 𝐈'𝐦 𝐬𝐨 𝐥𝐮𝐜𝐤𝐲 𝐭𝐨 𝐜𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭!


𝓐𝓫𝓸𝓾𝓽 𝓽𝓱𝓮 𝓦𝓻𝓲𝓽𝓮𝓻

By ₜₕₑ ᵤₛₑᵣₙₐₘₑ ₒf Gₒddₑₛₛₙᵢₘₐₛₜₑᵣ, ₐ wᵣᵢₜₑᵣ ₐₙd ₐ ᵢₙₛₚᵢᵣₐₜᵢₒₙₐₗᵢₛₜ. ₐ wᵣᵢₜₑᵣ wₕₒ wᵢₛₕₑₛ ₜₒ ₜₒᵤcₕₑd ₜₕₑ ₕₑₐᵣₜ'ₛ ₒf ₘᵢₗₗᵢₒₙₛ ₒf ₗₒₙₑₗy ₛₒᵤₗₛ by ₜₕₑ ᵤₛₑd ₒf ₑᵥₑᵣy ₗₑₜₜₑᵣₛ ₛₕₑ'ₛ wᵣᵢₜᵢₙg.
ₜₕᵢₛ bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ wᵣᵢₜₑᵣ ₕₐₛ ₐ fₒₙdₙₑₛₛ fₒᵣ bₒₒₖₛ, cₒₘᵢcₛ, gₐₘₑₛ ₐₙd ₛₗₑₑₚᵢₙg. ₛₕₑ ₗₒᵥₑₛ ₐcₜᵢₒₙ, ₐdᵥₑₙₜᵤᵣₑ ₐₙd ᵣₒₘₐₙcₑ gₑₙᵣₑ.

𝓦𝓸𝓻𝓴𝓼

ᴍʏ ᴍᴀꜱᴛᴇʀ ᴀɴᴅ ɪ (ᴇxᴄʟᴜꜱɪᴠᴇʟʏ ᴘᴜʙʟɪꜱʜᴇᴅ ᴜɴᴅᴇʀ ᴅʀᴇᴀᴍᴇ ᴀᴘᴘ)
ᴍᴀꜰɪᴀ ʜᴇɪʀᴇꜱꜱ ᴘᴏꜱꜱᴇꜱꜱɪᴏɴ: ʜᴜʀʀɪᴄᴀɴᴇ ᴛʜᴜʀꜱᴛᴏɴ (ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ)
ᴍᴀꜰɪᴀ ʜᴇɪʀ ᴘᴏꜱꜱᴇꜱɪᴏɴ: ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ᴛʜᴜʀꜱᴛᴏɴ
ᴍᴀꜰɪᴀ ʜᴇɪʀ ᴘᴏꜱꜱᴇꜱɪᴏɴ: ʀᴀɪɴ ᴛʜᴜʀꜱᴛᴏɴ
ᴍᴀꜰɪᴀ ʜᴇɪʀ ᴘᴏꜱꜱᴇꜱɪᴏɴ: ꜱᴛᴏʀᴍ ᴛʜᴜʀꜱᴛᴏɴ
ᴀɴɢᴇʟ ᴡɪᴛʜ ᴀ ꜱʜᴏᴛɢᴜɴ


𝘠𝘰𝘶 𝘤𝘢𝘯 𝘧𝘪𝘯𝘥 𝘰𝘳 𝘳𝘦𝘢𝘤𝘩 𝘮𝘦 𝘰𝘯 𝘮𝘺 𝘧𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘶𝘯𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘢𝘨𝘦: 𝘛𝘦𝘳𝘳𝘪𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢𝘭 𝘞𝘗
  • ᖴᗩᖇ ᗩᗯᗩY ✈️
  • JoinedApril 3, 2017Last Message
GoddessNiMaster GoddessNiMaster Jan 23, 2020 02:37PM
I'm so fuck up. Ang sakit na ng ulo ko kakaiyak. Di ko na alam gagawin ko, I'm so dissapointed, mad and sad. I felt betrayed.
View all Conversations

Stories by 𝓽𝓮𝓻𝓻𝓲𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪𝓵 𝔀𝓹
Mafia Heiress Possession: Hurricane Thurston by GoddessNiMaster
Paid Stories Badge Paid Story
Mafia Heiress Possession: Hurrican...
An extraordinary girl who's not afraid of facing all kinds of monsters, Hurricane Thurston is set on an adven...
ranking #4 in love See all rankings
Angel With A Shotgun by GoddessNiMaster
Angel With A Shotgun
Claire Megrez Andromeda. Pinagtaksilan ng matalik na kaibigan. Pinaniwala at ginamit ng tinuring niyang pami...
ranking #847 in reincarnation See all rankings
Mafia Heir Possession: Rain Thurston by GoddessNiMaster
Mafia Heir Possession: Rain Thurst...
"Boy's, meet Eloise Ichikawa...your soon to be sister!" Masayang pahayag ni Tita Eve, napakaganda n...
ranking #19 in rain See all rankings
1 Reading List