ㅤㅤㅤめ᪶᎒ゐ᪼:006 ꜝꜝ᪶ ⌗ 하늘
ㅤㅤㅤt͟h͟e͟r͟e͟ ͟a͟r͟e͟ ͟s͟a͟d͟ ͟p͟e͟o͟p͟l͟e͟ ͟w͟i͟t͟h͟ ͟m͟o͟r͟e͟
ㅤㅤㅤ ͟b͟e͟a͟u͟t͟i͟f͟u͟l͟ ͟s͟o͟u͟l͟s͟ ͟t͟h͟a͟n͟ ͟a͟n͟y͟o͟n͟e͟
ㅤㅤㅤ
  • ִֶָ ꒦꒷꒦꧔ SERENA♡ ES MI PUTA !!1!୭̥
  • JoinedOctober 12, 2018