می‌خوام با بازو های لیام خفه بشم 🥲❤️
می‌خوام تو صدای زین غرق بشم 🥲💛
می‌خوام با لبخند نایل جون بدم 🥲🇮🇪
می‌خوام تو بغل لویی محو بشم 🥲💙
می‌خوام تو چال گونه ی هری دفن بشم 🥲💚
خواسته ی زیادیه ؟ 🥲🥲🥲🥲
  • JoinedMay 18, 202118 Reading Lists

1D