Ngal Stories

Refine by tag:

1 Story

N A R C I S S U S by winnie_teddy
#1
N A R C I S S U Sby Winnie_Teddy
သူနဲ႔သက္ဆိုင္ေသာ အခ်စ္ အမုန္း နားလည္မႈ နာၾကည္းမႈ မွန္သမ်....