M34nismind Stories

Refine by tag:

3 Stories

The Sun & His Moon by Maddiem34n
#1
The Sun & His Moonby Maddie
"The moon rises when the sun goes down and vice versa, but at the same time the moon wouldn't shine without the sun." This is the story about two teenage boys...
Sếp Tôi Là Ác Ma - TinCan - (Love By Chance) by hantuoc
#2
Sếp Tôi Là Ác Ma - TinCan - (Love...by socrates dr
Tên truyện: Sếp tôi là ác ma Author: klanomarkgun Dịch: Thanh Thiếu Bạch . TRUYỆN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA BẤT CỨ NƠI NÀO KHÁC . Summar...
Not Written By Me by armanasa
#3
Not Written By Meby 𝑨𝒓𝒎𝒊.
This is not a love story, but a tragedy.