Select All
  • ᵂʰᵃᵗ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᵐᵉˀ 🌻Kookmin🌻 #2
    1.8K 214 14

    ╭ YᴏᴜɴɢSᴏᴏ ʏᴀ ɴᴏ ᴇs ᴜɴ ʙᴇʙᴇ́. YᴏᴜɴɢSᴏᴏ ᴇsᴛᴀ́ ᴍᴏʟᴇsᴛᴏ ʏ ᴛʀɪsᴛᴇ. YᴏᴜɴɢSᴏᴏ ϙᴜɪᴇʀᴇ ᴀ sᴜ ᴘᴀᴘᴀ́. Asɪ ϙᴜᴇ YᴏᴜɴɢSᴏᴏ ᴠᴀ ʏ ʟᴏ ʙᴜsᴄᴀ. ╯ 🐷Segunda parte de «Lost Angel». 🐷Kookmin. 🐷Fluff/angst. 🐷Preguntar por adaptaciones. 🐷Totalmente...

    Completed   Mature