Select All
  • She's more than just a girl
    1.3K 175 27

    Ang paaralang Welard University of Asia ay kinikilalang paaralang pinapasukan ng mga Matatalino at Competetive na studyante, ngunit lahat ng ito'y nagbago dahil sa dalawang taong babago sa daloy ng ikot ng WUA. The Eagle one and the Dragon collide in one spot. Kelly marie known as a Top-notcher stundent at ubod ng ka...