✧ ╔══════❖•ೋ° °ೋ•❖══════╗ ✧

❝ 𝑾𝒉𝒆𝒏 𝒚𝒐𝒖 𝒕𝒆𝒂𝒓 𝒐𝒖𝒕 𝒂 𝒎𝒂𝒏'𝒔 𝒕𝒐𝒏𝒈𝒖𝒆, 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒏𝒐𝒕 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒎 𝒂 𝒍𝒊𝒂𝒓. 𝒀𝒐𝒖'𝒓𝒆 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒕𝒆𝒍𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒇𝒆𝒂𝒓 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒉𝒆 𝒎𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒔𝒂𝒚. ❞
~𝚃𝚢𝚛𝚒𝚘𝚗 𝙻𝚊𝚗𝚗𝚒𝚜𝚝𝚎𝚛
(𝙶𝚎𝚘𝚛𝚐𝚎 𝚁. 𝚁. 𝙼𝚊𝚛𝚝𝚒𝚗, 𝙶𝚊𝚖𝚎 𝚘𝚏 𝚃𝚑𝚛𝚘𝚗𝚎𝚜)
✧ ╚══════❖•ೋ° °ೋ•❖══════╝ ✧

●◉ ✿❀ [ 𝘼𝙗𝙤𝙪𝙩 𝙩𝙝𝙚 𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧 ] ❀✿ ◉●

❥ 𝘑𝘶𝘴𝘵 𝘤𝘢𝘭𝘭 𝘮𝘦 '𝘈𝘣𝘪𝘺'
❥ 12 | 02 | 2002
❥ 𝘚𝘢𝘨𝘪𝘵𝘵𝘢𝘳𝘪𝘶𝘴
❥ 𝘚𝘦𝘯𝘪𝘰𝘳 𝘏𝘪𝘨𝘩 𝘚𝘵𝘶𝘥𝘦𝘯𝘵
❥ 𝘐𝘯𝘵𝘳𝘰𝘷𝘦𝘳𝘵𝘦𝘥
❥ 𝘗𝘢𝘪𝘯𝘵𝘪𝘯𝘨 | 𝘋𝘳𝘢𝘸𝘪𝘯𝘨 | 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘪𝘯𝘨 | 𝘞𝘳𝘪𝘵𝘪𝘯𝘨
❥ 𝘊𝘢𝘮𝘱𝘶𝘴 𝘑𝘰𝘶𝘳𝘯𝘢𝘭𝘪𝘴𝘵 (𝘌𝘥𝘪𝘵𝘰𝘳𝘺𝘢𝘭 & 𝘓𝘢𝘵𝘩𝘢𝘭𝘢𝘪𝘯)
❥ 𝘍𝘳𝘰𝘮 𝘵𝘩𝘦 '𝘾𝙞𝙩𝙮 𝙤𝙛 𝙇𝙤𝙫𝙚', 𝙄𝙇𝙊𝙄𝙇𝙊 𝘾𝙄𝙏𝙔!

●◉ ✿❀ [ 𝙊𝙣-𝙜𝙤𝙞𝙣𝙜 𝙎𝙩𝙤𝙧𝙞𝙚𝙨 ] ❀✿ ◉●

✒ 𝘚𝘪𝘭𝘷𝘦𝘳 𝘌𝘵𝘦𝘳𝘯𝘪𝘵𝘺 𝘙𝘪𝘯𝘨
✒ 𝘞𝘢𝘪𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘧𝘰𝘳𝘕𝘌𝘝𝘌𝘙
✒ 𝘗𝘪𝘳𝘦𝘯𝘢'𝘴 𝘓𝘰𝘷𝘦

●◉ ✿❀ [ 𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡 𝘼𝙘𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩𝙨 ] ❀✿ ◉●

❖ 𝘍𝘈𝘊𝘌𝘉𝘖𝘖𝘒 ❖
facebook.com/AbegailVanjoVerdugo

❖ 𝘐𝘕𝘚𝘛𝘈𝘎𝘙𝘈𝘔 ❖
instagram.com/xabiyx

❖ 𝘛𝘞𝘐𝘛𝘛𝘌𝘙 ❖
twitter.com/bloodyGAIL

❖ 𝘌-𝘔𝘈𝘐𝘓 ❖
abegailvanjoverdugo@gmail.com

●◉ ✿❀ [ 𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧'𝙨 𝙉𝙤𝙩𝙚 ] ❀✿ ◉●

➸ 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘬 𝘺𝘰𝘶 𝘧𝘰𝘳 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘺 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴! (●‿●✿)
➸ 𝘗𝘭𝘢𝘨𝘪𝘢𝘳𝘪𝘴𝘮 𝘪𝘴 𝘢 𝙘𝙧𝙞𝙢𝙚!
➸ 𝘐'𝘮 𝘴𝘰𝘳𝘳𝘺 𝘧𝘰𝘳 𝘴𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘺𝘱𝘰𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘨𝘳𝘢𝘮𝘮𝘢𝘵𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘦𝘳𝘳𝘰𝘳𝘴.
➸ 𝘝𝘰𝘵𝘦𝘴 & 𝘊𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘢𝘳𝘦 𝘩𝘪𝘨𝘩𝘭𝘺 𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦𝘤𝘪𝘢𝘵𝘦𝘥!

✧ ╔══════❖•ೋ° °ೋ•❖══════╗ ✧
❝ 𝒀𝒐𝒖 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕 𝒐𝒖𝒕 𝒘𝒓𝒊𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒈𝒐𝒐𝒅 𝒔𝒕𝒖𝒇𝒇. 𝒀𝒐𝒖 𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕 𝒐𝒖𝒕 𝒘𝒓𝒊𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒄𝒓𝒂𝒑 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒌𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒕'𝒔 𝒈𝒐𝒐𝒅 𝒔𝒕𝒖𝒇𝒇, 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒉𝒆𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒖𝒂𝒍𝒍𝒚 𝒚𝒐𝒖 𝒈𝒆𝒕 𝒃𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒂𝒕 𝒊𝒕. 𝑻𝒉𝒂𝒕'𝒔 𝒘𝒉𝒚 𝑰 𝒔𝒂𝒚 𝒐𝒏𝒆 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒔𝒕 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒊𝒕𝒔 𝒊𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒆. ❞
~𝙾𝚌𝚝𝚊𝚟𝚒𝚊 𝙴. 𝙱𝚞𝚝𝚕𝚎𝚛
✧ ╚══════❖•ೋ° °ೋ•❖══════╝ ✧

❤️🧡💛💚💙💜🖤💜💙💚💛🧡❤️
  • ❤️ I L O I L O ❤️
  • JoinedJune 14, 2016Last Message
xabiyx xabiyx Jun 14, 2021 01:04PM
HAPPY 5TH ANNIVERSARY HERE IN WATTPAD ✍️✨06/14/2016
View all Conversations

Stories by a b e g a i l
Waiting forNEVER by xabiyx
Waiting forNEVER
< wait·ing > ˈwādiNG/ ~ noun 1.) The action of staying where one is or delaying action until a p...
ranking #330 in waiting See all rankings
Silver Eternity Ring [on-going] by xabiyx
Silver Eternity Ring [on-going]
~♡~ Alaala, Nakaraang Minsa'y Naging Importanteng Pangyayari Sa Takbo Ng Ating Buhay. Kailanman Ay H...
2 Reading Lists