⠀       𝙱𝙸𝚁𝙳𝚂 𝙵𝙻𝚈 𝙸𝙽 𝙴𝚅𝙴𝚁𝚈 𝙳𝙸𝚁𝙴𝙲𝚃𝙸𝙾𝙽    ◌ 𓅩
 ̄ ̄ ̄
 • ⠀ ⠀ 𝓝𝐈𝙶𝐇𝐓𝐖ℐ𝐍𝙶 【 ଓ ፝֟ 】 _____________h͟e͟l͟p͟l͟e͟s͟s͟l͟y͟, h͟i͟s͟ m͟i͟n͟d͟ s⃨a⃨n⃨g⃨ ⠀
 • JoinedDecember 24, 2020
Story by ⠀
𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐝𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐧. by turdidaes
𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐝𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠...
𝖳𝗁𝗂𝗌 𝖾𝖺𝗋𝗍𝗁, 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝖺𝖼𝖾 𝗈𝖿 𝗈𝗇𝖾 𝗐𝗁𝗈 𝗅𝗂𝗏𝖾𝖽, 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗈𝗋𝗆 𝗐𝗂𝗍𝗁𝗈𝗎𝗍 𝗍𝗁𝖾 𝗐�...
+2 more