thanhhy86

" Tôi đã từng đánh hi vọng, đánh mất mọi phương hướng.
     	 Đến khi nhìn thấy sự bình dị, đó mới là đáp án duy nhất. " 
     	 _ Con đường bình phàm _

thanhhy86

" Tôi đã từng đánh hi vọng, đánh mất mọi phương hướng.
      Đến khi nhìn thấy sự bình dị, đó mới là đáp án duy nhất. " 
      _ Con đường bình phàm _