អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការអានរឿងរបស់នាងខ្ញុំ💜📖(Only BTS)
FB " Kim Taeku "
  • JoinedSeptember 13, 2019


Following


Stories by Taeku
✨𝐒𝐖𝐄𝐄𝐓 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓 ✨ by taeku_kie
✨𝐒𝐖𝐄𝐄𝐓 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓 ✨
«បើបងហ៊ានក្បត់អូនបងនឹងនាងត្រូវតែស្លាប់» ផាកជីមីន ×មីនយ៉ុនគី ជុងហ្គុក×ថេយ៉ុង 𝐀𝐔𝐓𝐇𝐎𝐑 : 𝐓𝐀𝐄𝐊𝐔
ranking #33 in cambogia See all rankings
🔞👑ម្ចាស់ពូ👑🔞[Completed✓] by taeku_kie
🔞👑ម្ចាស់ពូ👑🔞[Completed✓]
«ម្ចាស់ពូទ្រង់កុំធ្វើបាបខ្ញុំម្ចាស់អី»!!!!! short Novel
🔐ផែនការស្នេហ៍🔐 by taeku_kie
🔐ផែនការស្នេហ៍🔐
ហេតុអីបងមិនសាកស្រឡាញ់ខ្ញុំទៅ? Note: Tae Btt
ranking #57 in cambogia See all rankings
3 Reading Lists