╭┈─────── ೄྀ࿐ ˊˎ-
╰┈➤ ❝ 𝑤𝑒𝑙𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑙𝑜𝑙 ❞
៚ ❐ = 𝚈𝙾𝚄 𝙰𝙽𝙳 𝙼𝙴 ︶︶ ꒱ ﹀↷♡ ꒱..°
; 〨 - - - - - - - - - - 〨
❍⌇─➭ 𝙷𝙰𝙽𝙶𝙸𝙽𝙶 𝙵𝚁𝙾𝙼 ﹀﹀ ︵↷
⌗𝚃𝙷𝙴 𝚆𝙸𝙻𝙻𝙾𝚆 𝚃𝚁𝙴𝙴 : ๑ ˚ ͙۪۪̥◌ ⌨꒱
ㅤㅤㅤ ︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿
ㅤㅤㅤ› 〉 .ೃ 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 🧧 „ ↴
ㅤㅤㅤ⏤ ⏤ ✎ .ೃ i. 𝒑𝒂𝒍𝒍𝒆𝒕 .
╭──➭⛩ii. 𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 &&,, 𝘥𝘶𝘮𝘣))
│ ⁃⁃ oliver・male・pansexual
│ ⁃⁃ polyam・15・aries・dad ❞
╰────────────╮
╴╴╴╴╴╴;; ✑ ༢
ᴘʟᴇᴀꜱᴇ︿
︿ ꜱᴛᴀʏ ᴡɪᴛʜ ᴍᴇ
╭ ──────╯
╰► ﹏ ✒️ ; fᥱᥣι ,,
jᥲ꧑ ,, ᥉ky ,, ᥣᥲιᥒᥱ ,,
꧑᥆᥆ᥒιᥱ ,, ᥴhᥲ᥆᥉ ,,
hᥲdι ,, ᥆ᥒᥣιᥒᥱ fᥲ꧑ .
└┈┈┈┈┈┈┈┈
. . . ⇢ ˗ˏˋ𝓼𝓮𝓵𝓮𝓬𝓽𝓲𝓿𝓮 ࿐ྂ
⇗。 ≡ ⋮ ͎ 𝓯𝓸𝓵𝓵𝓸𝔀𝓼 ﹌ ❜
-- -͙ - -
 • ꒰ ˘͈ᵕ˘͈ ᥕᥱ dᥲᥒᥴᥱd ᥙᥒtιᥣ thᥱ dᥲᥕᥒ .. 〄◌˳˚⌖
 • JoinedMarch 12, 2021Last Message
stupidxty stupidxty Mar 13, 2021 04:13AM
•✎↻ •ιᥴ ιᥴ . . .───────────────✎...hi so im done withthis accounts theme :DD           ⇥3 . 13 . 2021 ︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶
View all Conversations

Story by ₊❏❜ 🥛⋮𝗱𝗲𝗮𝗱 ⌒⌒
❝𝕨𝕚𝕝𝕝𝕠𝕨 𝕥𝕣𝕖𝕖❝ spam by stupidxty
❝𝕨𝕚𝕝𝕝𝕠𝕨 𝕥𝕣𝕖𝕖❝ spam
•✎↻ •ᥕᥱ ᥕᥱrᥱ ᥒᥱ᥎ᥱr ꧑ᥱᥲᥒt t᥆ bᥱ . . . ─────────────── ✎...in which ;; oliver just dumps his shit bc yes ...