༘ 〻⌗ 𝓢𝙸𝚁𝙸𝚄𝚂  𝓢𝚃𝚈𝙻𝙸𝙽𝚂𝙾𝙽 ..⃗. 🏮

🎴 𝒉𝒐𝒍𝒚 𝒄𝒓𝒊𝒄𝒌𝒆𝒕, 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒉𝒂𝒓𝒓𝒚 𝒑𝒐𝒕𝒕𝒆𝒓 •̩̩͙⁺
▮▮▮ 𝗌𝗁𝖾/𝗁𝖾𝗋. 𝗌𝗉𝖺𝗇𝗂𝗌𝗁. 𝗌𝖼𝗈𝗋𝗉𝗂𝗈. 𝗌𝗅𝗒𝗍𝗁𝖾𝗋𝖼𝗅𝖺𝗐.
𝐑𝐎𝐍 𝐖𝐄𝐀𝐒𝐋𝐄𝐘'𝐒 𝐖𝐈𝐅𝐄 𖡼⋆̩˚ˑ
  • 𝔣𝔯𝔢𝔡 𝔴𝔢𝔞𝔰𝔩𝔢𝔶 𝔥𝔢𝔞𝔯𝔱
  • JoinedMarch 30, 2020