𝑡ℎ𝑒⠀ 𝑢𝑛𝑘𝑛𝑜𝑤𝑛⠀ 𝑖𝑠𝑛'𝑡⠀ 𝑤ℎ𝑎𝑡⠀ 𝑖⠀ 𝑓𝑒𝑎𝑟 ..⠀ 𝔖𝚄𝚁𝚅𝙸𝚅𝙾𝚁
⠀⠀c⃨h⃨a̲e̲ b̲o⃨n⃨-⃨h⃨w̲a̲ ⠀[ ⠀𝗚𝗨𝗜𝗟𝗧𝗬 OR I̶N̶N̶O̶C̶E̶N̶T̶⠀ ]
⠀⠀⠀who ⠀reaps ⠀the⠀ consequences⠀¿⠀? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ shorturl.at/drJO3 ⠀!
  • [     ˡⁱᵛᵉ  ᶠᵃˢᵗ  ᵈⁱᵉ  ʸᵒᵘⁿᵍ     ]          an  original  𝐳𝚘𝚖𝚋𝚒𝚎  𝐚𝚙𝚘𝚌𝚊𝚕𝚢𝚙𝚜𝚎  versed  character,       ᵐᵃᵗᵘʳᵉ  ᵗʰᵉᵐᵉˢ  ᵃʰᵉᵃᵈ:        ₁₈₊,       ˢⁱⁿᵍˡᵉ ˢʰⁱᵖ.      𝘢𝘭𝘭  interaction  is  welcome!       ecrít  par:       𝒔𝚘𝚕𝚘.       <3
  • JoinedMay 12, 2022