~ 𝚠𝚒𝚗𝚝𝚎𝚛 𝚋𝚎𝚊𝚛 ❄
𝙨-𝙝𝙚𝙧. °• 𝙘𝙖𝙥𝙧𝙞𝙘𝙤𝙧𝙣 𝙡𝙪𝙫 •°.
sʟʏᴛʜᴇʀɪɴ. 𝟸𝟶𝟶𝟼. ᴅᴇᴄ.

𝓦 𝔞 𝔫 𝔫 𝔞 𝓑 𝔢 𝓨 𝔬 𝔲 𝔯 𝔰
🅻🅾🆅🅴 🅸🆂 🅻🅾🆅🅴 3.59 🄰🄼

∆ꇙ꓄ꋬꋊꇙ∆
ʟᴀɴᴀ ᴅᴇʟ ʀᴇʏ. ᴀʀᴄᴛɪᴄ ᴍᴏɴᴋᴇʏs. ʏᴏᴜɴɢʙʟᴏᴏᴅ. ᴊᴏʜɴɴʏ ᴏʀʟᴀɴᴅᴏ. sᴛʀᴀʏ ᴋɪᴅs. ᴄʜᴀsᴇ ᴀᴛʟᴀɴᴛɪᴄ. ᴛᴀʏʟᴏʀ sᴡɪғᴛ. 𝟻sᴏs. ᴀsʜɴɪᴋᴋᴏ.
  • nowhere
  • JoinedJuly 21, 20213 Reading Lists

BXB