Ňåm€: Řå¥
Ãğ€: ₩hý đø§ə ïţ måţť€r?-
§€xůåłïţý: ğýñ€§əxůął/£ïñ§əxůął/ đ€mïrömäñţïĉ/pøł¥
Ğ€ņđěř: ğəñđ€ř£łůįđ
Přøñøůň§: §h€/h€/ţh€¥
§ţåţů§: ţåķ€ñ ߥ @wh0sMina ï łøvę ¥øű ßå߀! ❤ åňđ @-little_bub- §ó ķïñđ!!
Åř ♈
#nosleepgang #dabicultforever

Åłţ åçčøůņţ: @pikagirl2007

Ï håv€ §øćïåł åñxï€ţ¥ åñđ đėpř€§§ïøñ

Øñłïň€:
Ø££łïňə:
ßů§¥:
§lə€pïñğ:
Høřñ€¥ åñđ øñłïň€:
Øñ åñđ Ø££:
Ťø łåžý ţø čhåñğĕ ţhï§: 💖✔

ʟɪᴋᴇꜱ :ᴀɴɪᴍᴇ, ᴍᴜꜱɪᴄ, ᴋɪɴᴋʏ ꜱʜɪᴛ, ɢʜᴏꜱᴛꜱ, ʀᴏʟᴇᴘʟᴀʏɪɴɢ, ʜᴇʜᴇ ꜱᴡᴇᴀʀɪɴɢ
ᴅɪꜱʟɪᴋᴇꜱ: ʜᴏᴍᴏᴘʜᴏʙᴇꜱ, ʙᴇɪɴɢ ʟᴇꜰᴛ ᴀʟᴏɴᴇ

Ï håț€ €vəřýøň€...... ₩elł mø§ţ p€øpłə åň¥₩ä¥

§₩įţčh
Mø§ţł¥ ţøp ţhø

Į häv€ æ ßåđ hăßįţ ø£ čåłłïńğ pəøpłě §hå₩ț¥

Wαƚƚραԃ ϝαɱιʅყ!
Mσƚԋҽɾ: @weirdgaypersons
Mσɱɱα:
ραρα: @Shirabu_Bitch
ԃαԃ:
Sιʂƚҽɾ:@Shirakumo_Oboro_1
Sιʂƚҽɾ: @BKDK_ismylife
Bɾσƚԋҽɾ:@lmaoyounoob
Bɾσƚԋҽɾ:

Hůřţ ţhə§€ pəøpł€ ïłł ķïčķ ¥øůř 姧
♡♡♡♡♡
@submissiveboi : m¥ řəåłł¥ čłø§ə £řï€nđ
@TheGayKiwiKing : m€h bə§ţ fřïęñđ føřəvęř
@wh0sMina - mŷ §ẅé3ţ přïñ耧§, åňđ m¥ åmâžïñģ ğïřł£rïėňđ
@IGuessImPinkachu- -grêå†, ¢ððl åwê§ðmê, åmåzïñg £rïêñÐ ð£ mïñê!!
@DevilsAngelcake44 - ïñ§ømñîå ßüđđý!! Æňđ hïğh ßüđđý łøł
@ffwfweff - ķîňđ, løvįňğ, ćåřïņğ, hø₩ţ äňđ ąň øvəřåłł §₩ęəţhəåřț
@28kgalindo - mý §₩əĕţ čhïćķəñ ňůğģîə påł æňđ vəř¥ łøvïňğ,♡♡
@emmalunxx- ßę§ţ £řï€ñđ ěv€ŕ, ïřł ßə§ţï€
¥øů hűřţ ţh€§€ pəøpł€ ¥øůř ą§§ ï§ ģř姧
♡♡♡♡

¢яυѕнιηg ση: @wh0sMina

Σ į hïţ øň ¥øů îţ přøbåĺłý məåń§ ñøţhïňğ

¢υℓтѕ ι'м ιη:
✨ωєяє gαу αѕ ƒυ¢к✨
₴₱Ø₦₲Ɇ฿Ø฿ ₳₱₱ⱤɆ₵ł₳₮łØ₦ ₵ɄⱠ₮
ᗪEᗰOᑎ ᑕᑌᒪT
no sleep cult

369 £øłłø₩eř§ - åpřïł 1§ţ
500 £øłłø₩əř§ - åpřïł 10ţh

I F Y O U D O N T L I K E L G B T Q + P E O P L E G E T T H E F U C K O U T ! !
  • Ťhě Ğå¥ ßåř
  • JoinedJanuary 24, 2020Last Message
pikachugirl2007 pikachugirl2007 5 hours ago
Goodnight lovelies
View all Conversations

Stories by ~Đåđđ¥♡~
Mah ugly ass face by pikachugirl2007
Mah ugly ass face
Read the title!!
My art by pikachugirl2007
My art
Read the title darling 💅
Wtf is wrong with me? by pikachugirl2007
Wtf is wrong with me?
My problems/rants/vents and shit like that
3 Reading Lists