ʙᴀɴɴᴇʀ; joнnny


GIRLS


🌈-. ПΨЖ ,, 23 ʸᵉᵃʳˢ ,, ʰᵗʳˢˣˡ ,, ᵛᵉʳ.
(aмвer lιυ)


🌧️-. JЦПθ ,, 22 ʸᵉᵃʳˢ ,, ᵇˢˣˡ ,, ᵖˢˢᵛ.
(jυng wнeeιn)


🌈-. MIПΣΓVΛ ,, 20 ʸᵉᵃʳˢ ,, ᵇˢˣˡ ,, ᵃᶜᵗ.
(oн ѕeυngнee)


🌈-. DIΛПΛ ,, 19 ʸᵉᵃʳˢ ,, ᵇˢˣˡ ,, ᵛᵉʳ.
(ѕorn ѕajaĸυl)


🌈-. PΣΓSΣFθПΣ ,, 19 ʸᵉᵃʳˢ ,, ʰᵗʳˢˣˡ ,, ᵖˢˢᵛ.
(cнang ѕeυngyeon)


🌤️-. VΣПЦS ,, 18 ʸᵉᵃʳˢ ,, ᵇˢˣˡ ,, ᵛᵉʳ.
(ĸιм lιp)


🌈-. ΣΓIS ,, 18 ʸᵉᵃʳˢ ,, ʰᵐˢˣˡ ,, ᵃᶜᵗ.
(olιvιa нye.)


🌧️-. ΛΓƬΣMISΛ ,, 17 ʸᵉᵃʳˢ ,, ʰᵗʳˢˣˡ ,, ᵖˢˢᵛ.
(ιм yeojιn)


BOYS


🌈-. ΛPθLθ ,, 25 ʸᵉᵃʳˢ ,, ʰᵐˢˣˡ ,, ᵛᵉʳ.
(ĸιм jongdae)


🌈-. JθΉППΨ ,, 24 ʸᵉᵃʳˢ ,, ᵇˢˣˡ ,, ᵃᶜᵗ.
(joнnny ѕeo)


🌈-.ΉθΓЦS ,, 23 ʸᵉᵃʳˢ ,, ʰᵐˢˣˡ ,, ᵛᵉʳ.
(lee мιnнyυĸ)


🌧️-. ΉΨPПθS ,, 22 ʸᵉᵃʳˢ ,, ᵇˢˣˡ ,, ᵃᶜᵗ.
(parĸ ѕeongнwa)


🌧️-. ΛΓΣS ,, 20 ʸᵉᵃʳˢ ,, ʰᵐˢˣˡ ,, ᵖˢˢᵛ.
(тen)


🌈-. θSIΓIS ,, 20 ʸᵉᵃʳˢ ,, ʰᵐˢˣˡ ,, ᵃᶜᵗ.
(ĸιм тaeнyυng)


🌧️-. ƬΉΛПΛƬθS ,, 19 ʸᵉᵃʳˢ ,, ʰᵐˢˣˡ ,, ᵛᵉʳ.
(ĸang yeoѕang)


🌧️-. ΣΓθS ,, 19 ʸᵉᵃʳˢ ,, ᵇˢˣˡ ,, ᵃᶜᵗ.
(ĸιм yυgyeoм)


🌤️-. ΉΛDΣS ,, 18 ʸᵉᵃʳˢ ,, ᵇˢˣˡ ,, ᵛᵉʳ.
(lee jeno)


(🌧️) |single.|
(🌤️) |feeling something.|
(🌈) |in a relationship.|


- sᴛᴀʏ ᴏɴ ᴛʜᴇ ɢʀᴏᴜɴᴅ ᴜɴᴛɪʟ ʏᴏᴜʀ ᴋɴᴇᴇs ʜᴜʀᴛ.
  • — oh's paradise.
  • JoinedJuly 18, 2020