𝗌𝗁𝖾/𝗁𝖾𝗋 «ʎʎɟos»

𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑐'𝑒̀ 𝑠𝑜𝑓𝑦 𝑐'𝑒̀ 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑦
𝑠𝑜𝑓𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑦 𝑦𝑒

~ Hi girlsss come va? ~

𝑛𝑜𝑛 ℎ𝑜 𝑛𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑟𝑒,𝑜𝑣𝑣𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑑𝑖 𝑙𝑒𝑔𝑔𝑜 𝑚𝑢𝑎ℎ <3

𝑊ℎ𝑦 𝑎𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑠𝑡𝑎𝑙𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒? 😩🖐️

𝑠𝑒 𝑠𝑝𝑜𝑖𝑙𝑒𝑟𝑖 𝑣𝑒𝑛𝑔𝑜 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑢𝑎 𝑒 𝑡𝑖 𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑔𝑜 𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑎𝑡ℎ 𝑛𝑜𝑡𝑒 ✒️📝

Vi amo bitti ( ˘ ³˘)♥︎
ᴋᴘᴏᴘ sᴛᴀɴ
ᴊɪᴍɪɴ>>>>>
ᴏʟɪᴠᴀ ʀᴏᴅʀɪɢᴏ,ᴄʜᴀsᴇ ᴀᴛʟᴀɴᴛɪᴄ,ʙᴘ,ʙᴛs,ᴛxᴛ,ᴀʀɪᴀɴᴀ>>>>

ғᴇʟɪx ᴛɪ ᴘʀᴇɢᴏ sᴘᴏsᴀᴍɪ 😘😘😘😘

ᴠɪɴɴɪᴇ ғᴀᴄᴄɪᴀᴍᴏ ᴅᴜᴇ ғɪɢʟɪ🏃‍♀️🛐
_______________________________

ʟɪʙʀɪ ᴄʜᴇ ᴀᴍᴏ:
ᴅᴀɴɢᴇʀᴏᴜsʟʏ ᴍɪɴᴇ
ғᴀᴅᴇᴅ (ᴛɪ ᴘʀᴇɢᴏ ᴀɢɢɪᴏʀɴᴀ!!)
sᴡᴇᴇᴛ
ʙᴀᴄɪ ɴᴇʟʟ' ᴏᴍʙʀᴀ
_______________________________
𝑀𝑙𝑚𝑙𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑑𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖... ✨𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑎𝑐𝑐𝑜✨
_______________________________
𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑚𝑒 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑢 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑝𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑑𝑖 𝑠𝑒 𝑡𝑖 𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖 ت︎
_______________________________
𝐴𝑚𝑜 𝑖 𝑏𝑎𝑑 𝑏𝑜𝑦 ༒︎༒︎☠︎︎☠︎︎
_______________________________

𝐹𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑡𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑑𝑒𝑑
_______________________________

𝚟𝚒 𝚊𝚖𝚘 𝚐𝚒𝚛𝚕𝚜 𝚟𝚒 𝚛𝚎𝚐𝚊𝚕𝚘 𝚍𝚎𝚒 𝚋𝚒𝚜𝚌𝚘𝚝𝚝𝚒 🍪🍪🍪🍪🍪
_______________________________
  • 𝑛𝑒𝑙𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜𝑑𝑖𝑝𝑎𝑡𝑡𝑦 𝐴𝐻𝐴𝐻𝐴𝐻𝐴(;´༎ຶٹ༎ຶ`)
  • JoinedMarch 7, 2021