⋆.ೃ࿔*:・𝙘𝙖𝙧𝙩𝙚𝙧 ┊┊❁ཻུ۪۪♡ ͎. 𝘴𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘦𝘦𝘯 .
. . . ⇢ ˗ˏˋ [ 𝘩𝘦/𝘩𝘪𝘮/𝘵𝘩𝘦𝘺/𝘵𝘩𝘦𝘮 ] ࿐ྂ
━◦ 𝘸𝘳𝘪𝘵𝘦𝘳 . ◦━◦ 𝘢𝘤𝘵𝘰𝘳 . ◦━
𝙘𝙪𝙧𝙧𝙚𝙣𝙩 𝙤𝙗𝙨𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙨 ,, 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵𝘴𝘵𝘰𝘱𝘱𝘦𝘳 , 𝘤𝘩𝘢𝘳𝘮𝘦𝘥 , 𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 𝘳𝘰𝘺𝘢𝘭𝘴
❛ 𝐦𝐲 𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐢𝐬 𝐛𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐛𝐞𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐨𝐟 𝐲𝐨𝐮 . ❜
━ 𝙣𝙞𝙘𝙠 𝙣𝙚𝙡𝙨𝙤𝙣 , 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩𝙨𝙩𝙤𝙥𝙥𝙚𝙧
𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘮𝘺 𝘧𝘢𝘷𝘰𝘳𝘪𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘶𝘴𝘪𝘯 : @𝘩𝘰𝘸𝘭𝘦𝘵𝘵𝘻.
  • 𝙩𝙝𝙚𝙢𝙚 𝙗𝙮 @𝙝𝙤𝙬𝙡𝙚𝙩𝙩𝙯
  • JoinedNovember 17, 2022