𝖆𝖑𝖞𝖘𝖍𝖆. 𝖕𝖎𝖘𝖈𝖊𝖘. 𝖒𝖆𝖗𝖈𝖍 𝖓𝖎𝖓𝖊𝖙𝖊𝖊𝖓𝖙𝖍. 𝖘𝖊𝖛𝖊𝖓𝖙𝖊𝖊𝖓. 𝖘𝖑𝖞𝖙𝖍𝖊𝖗𝖎𝖓. 𝖆𝖋𝖗𝖎𝖈𝖆𝖓 𝖆𝖒𝖊𝖗𝖎𝖈𝖆𝖓. 𝖙𝖔𝖒 𝖍𝖔𝖑𝖑𝖆𝖓𝖉. 𝖑𝖔𝖛𝖊𝖑𝖎𝖛𝖊𝖘𝖊𝖗𝖛𝖊. 𝖇𝖊𝖗𝖑𝖊𝖊𝖟𝖞. 𝖒𝖆𝖗𝖛𝖊𝖑. 𝖙𝖊𝖊𝖓 𝖜𝖔𝖑𝖋. 𝖔𝖚𝖙𝖊𝖗𝖇𝖆𝖓𝖐𝖘. 𝖗𝖎𝖛𝖊𝖗𝖉𝖆𝖑𝖊. 𝖘𝖚𝖕𝖊𝖗𝖓𝖆𝖙𝖚𝖗𝖆𝖑. 𝖘𝖙𝖗𝖆𝖓𝖌𝖊𝖗 𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌𝖘. 𝖘𝖎𝖊𝖘𝖙𝖆 𝖐𝖊𝖞. 𝖙𝖍𝖊 𝖈𝖍𝖆𝖑𝖑𝖊𝖓𝖊𝖌𝖊. 𝖈𝖔𝖗𝖞𝖝𝖐𝖊𝖓𝖈𝖍𝖎𝖓. 𝖛𝖎𝖐𝖎𝖓𝖌𝖘. 𝖏𝖊𝖗𝖘𝖊𝖞 𝖘𝖍𝖔𝖗𝖊: 𝖋𝖆𝖒𝖎𝖑𝖞 𝖛𝖆𝖈𝖙𝖎𝖔𝖓. 𝖇𝖎𝖘𝖊𝖝𝖚𝖆𝖑. 𝖒𝖊𝖙 𝖏𝖆𝖈𝖐 𝖌𝖎𝖑𝖎𝖓𝖘𝖐𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝖏𝖆𝖈𝖐 𝖏𝖔𝖍𝖓𝖘𝖔𝖓 𝟒/𝟏𝟑/𝟏𝟗. 𝖘𝖎𝖓𝖌𝖑𝖊...𝖆𝖌𝖆𝖎𝖓.
🍯🍬🥧🍯🍬🥧🍯🍬🥧🍯🍬🥧
𝖎 𝖜𝖗𝖎𝖙𝖊 𝖆 𝖑𝖔𝖙 𝖔𝖋 𝖍𝖆𝖗𝖗𝖞 𝖕𝖔𝖙𝖙𝖊𝖗 𝖈𝖗𝖔𝖘𝖘𝖔𝖛𝖊𝖗𝖘, 𝖙𝖊𝖊𝖓 𝖜𝖔𝖑𝖋 𝖈𝖗𝖔𝖘𝖘𝖔𝖛𝖊𝖗𝖘, 𝖆𝖓𝖉 𝖙𝖛𝖉/𝖙𝖔 𝖈𝖗𝖔𝖘𝖘𝖔𝖛𝖊𝖗𝖘. 𝖎 𝖆𝖑𝖘𝖔 𝖜𝖗𝖎𝖙𝖊 𝖆 𝖑𝖔𝖙 𝖔𝖋 𝖒𝖕𝖗𝖊𝖌 𝖆𝖓𝖉 𝖘𝖒𝖚𝖙.

𝔰𝔢𝔳𝔢𝔫𝔱𝔢𝔢𝔫
𝔯𝔦𝔳𝔢𝔡𝔞𝔩𝔢 𝔠𝔞𝔰𝔱 (𝔣𝔢𝔞𝔱. 𝔩𝔦𝔩𝔦 𝔯𝔢𝔦𝔫𝔥𝔞𝔯𝔱, 𝔠𝔬𝔩𝔢 𝔰𝔭𝔯𝔬𝔲𝔰𝔢, 𝔪𝔞𝔡𝔢𝔩𝔞𝔦𝔫𝔢 𝔭𝔢𝔱𝔰𝔠𝔥, 𝔳𝔞𝔫𝔢𝔰𝔰𝔞 𝔪𝔬𝔯𝔤𝔞𝔫) - 𝔪𝔶 𝔰𝔬𝔲𝔫𝔡𝔱𝔯𝔞𝔠𝔨

𝟎𝟏:𝟑𝟎
|------------------𒊹︎︎︎----------------|
𝟎𝟑:𝟏𝟑

↺◀ II ▶↻

☕🥐🍿☕🥐🍿☕🥐🍿☕🥐🍿

🦊𝖒𝖎𝖊𝖈𝖟𝖞𝖘ł𝖆𝖜 ❝𝖘𝖙𝖎𝖑𝖊𝖘❞ 𝖘𝖙𝖎𝖑𝖎𝖓𝖘𝖐𝖎 𝖎𝖘 𝖒𝖞 𝖒𝖔𝖙𝖍𝖊𝖗🦊

🥀𝖓𝖎𝖐𝖑𝖆𝖚𝖘 𝖒𝖎𝖐𝖆𝖊𝖑𝖘𝖔𝖓 𝖎𝖘 𝖒𝖞 𝖋𝖆𝖙𝖍𝖊𝖗🥀

❝𝖎 𝖆𝖒 𝖎𝖗𝖔𝖓 𝖒𝖆𝖓❞-𝖙𝖔𝖓𝖞 𝖘𝖙𝖆𝖗𝖐

❝𝖎 𝖋𝖊𝖑𝖑 𝖎𝖓 𝖆 𝖍𝖔𝖑𝖊❞-𝖑𝖎𝖆𝖒 𝖉𝖚𝖓𝖇𝖆𝖗

❝𝖎'𝖒 147 𝖕𝖔𝖚𝖓𝖉𝖘 𝖔𝖋 𝖕𝖆𝖑𝖊 𝖘𝖐𝖎𝖓 𝖆𝖓𝖉 𝖋𝖗𝖆𝖌𝖎𝖑𝖊 𝖇𝖔𝖓𝖊, 𝖔𝖐𝖆𝖞? 𝖘𝖆𝖗𝖈𝖆𝖘𝖒 𝖎𝖘 𝖒𝖞 𝖔𝖓𝖑𝖞 𝖉𝖊𝖋𝖊𝖓𝖈𝖊❞-𝖘𝖙𝖎𝖑𝖊𝖘 𝖘𝖙𝖎𝖑𝖎𝖓𝖘𝖐𝖎

❝𝖎 𝖈𝖆𝖓 𝖉𝖔 𝖙𝖍𝖎𝖘 𝖆𝖑𝖑 𝖉𝖆𝖞❞-𝖘𝖙𝖊𝖛𝖊 𝖗𝖔𝖌𝖊𝖗𝖘

❝𝖆𝖑𝖜𝖆𝖞𝖘 𝖆𝖓𝖉 𝖋𝖔𝖗𝖊𝖛𝖊𝖗❞-𝖓𝖎𝖐𝖑𝖆𝖚𝖘 𝖒𝖎𝖐𝖆𝖊𝖑𝖘𝖔𝖓

❝𝖚𝖘 𝖌𝖎𝖗𝖑𝖘 𝖌𝖔𝖙 𝖙𝖔 𝖘𝖙𝖎𝖈𝖐 𝖙𝖔𝖌𝖊𝖙𝖍𝖊𝖗❞-𝖗𝖊𝖇𝖊𝖐𝖆𝖍 𝖒𝖎𝖐𝖆𝖊𝖑𝖘𝖔𝖓

❝𝖎 𝖓𝖊𝖊𝖉 𝖘𝖔𝖒𝖊 𝖆𝖎𝖗. 𝖎'𝖒 𝖘𝖙𝖎𝖑𝖑 𝖋𝖊𝖊𝖑𝖎𝖓𝖌 𝖆 𝖙𝖆𝖉...𝖉𝖊𝖆𝖉.❞-𝖊𝖑𝖎𝖏𝖆𝖍 𝖒𝖎𝖐𝖆𝖊𝖑𝖘𝖔𝖓

𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒈𝒓𝒂𝒎: 𝒂𝒍𝒚𝒔𝒉𝒂𝒔𝒕𝒊𝒍𝒊𝒏𝒔𝒌𝒊𝒎𝒊𝒌𝒂𝒆𝒍𝒔𝒐𝒏
  • 🌶️𝖜𝖎𝖙𝖍 𝖒𝖆𝖈𝖍𝖎𝖓𝖊 𝖌𝖚𝖓 𝖐𝖊𝖑𝖑𝖞 𝖆𝖐𝖆 𝖈𝖔𝖑𝖘𝖔𝖓 𝖇𝖆𝖐𝖊𝖗🌶️
  • JoinedMay 4, 2017


Last Message
machinegunkellyxbaby machinegunkellyxbaby May 10, 2021 11:29PM
literally have to go back to school for my choir concert in a few minutes *sigh*.
View all Conversations

Stories by 🥀𝖈𝖔𝖑𝖘𝖔𝖓𝖇𝖆𝖐𝖊𝖗🥀
𝔪𝔶 𝔨𝔦𝔫𝔡 𝔬𝔣 𝔭𝔯𝔢𝔰𝔢𝔫𝔱 ━ 𝔥𝔞𝔯𝔯𝔶 𝔭./𝔠𝔥𝔞𝔯𝔩𝔦𝔢 𝔠. by machinegunkellyxbaby
𝔪𝔶 𝔨𝔦𝔫𝔡 𝔬𝔣 𝔭𝔯𝔢𝔰𝔢𝔫𝔱...
❝𝐲𝐨𝐮'𝐫𝐞 𝐦𝐲 𝐤𝐢𝐧𝐝 𝐨𝐟 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐲𝐨𝐮'𝐫𝐞 𝐦𝐲 𝐤𝐢𝐧𝐝 𝐨𝐟 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐲𝐨𝐮'𝐫𝐞 𝐦𝐲...
𝙳𝚊𝚣𝚎𝚍 𝙰𝚗𝚍 𝙲𝚘𝚗𝚏𝚞𝚜𝚎𝚍 ∞ 𝙷𝚊𝚛𝚛𝚢 𝙿./𝚂𝚌𝚘𝚝𝚝 𝙻. ☆ᴄᴏᴍɪɴɢ sᴏᴏɴ☆ by machinegunkellyxbaby
𝙳𝚊𝚣𝚎𝚍 𝙰𝚗𝚍 𝙲𝚘𝚗𝚏𝚞𝚜𝚎𝚍...
❝𝙾𝚑, 𝙸'𝚟𝚎 𝚋𝚎𝚎𝚗 𝚍𝚊𝚣𝚎𝚍 𝚊𝚗𝚍 𝚌𝚘𝚗𝚏𝚞𝚜𝚎𝚍 𝙵𝚛𝚘𝚖 𝚝𝚑𝚎 𝚍𝚊𝚢 𝙸 𝚖𝚎𝚝 𝚢𝚘𝚞 𝚈𝚎𝚊𝚑...
𝕾𝖙𝖆𝖗𝖇𝖔𝖞 | ᵃᵛᵉⁿᵍᵉʳˢ/ʰᵃʳʳʸ ᵖᵒᵗᵗᵉʳ ❦︎ᶜᵒᵐⁱⁿᵍ ˢᵒᵒⁿ❦︎ by machinegunkellyxbaby
𝕾𝖙𝖆𝖗𝖇𝖔𝖞 | ᵃᵛᵉⁿᵍᵉʳˢ/ʰᵃʳʳʸ ᵖᵒ...
❝𝒀𝒐𝒖 𝒕𝒂𝒍𝒌𝒊𝒏𝒈 𝒎𝒐𝒏𝒆𝒚, 𝒏𝒆𝒆𝒅 𝒂 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒊𝒅 𝒀𝒐𝒖 𝒕𝒂𝒍𝒌𝒊𝒏𝒈 '𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒎𝒆, �...