⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ @! 𝐑𝐘𝐀𝐍𝐍 𝐇𝐄𝐋𝐋𝐃𝐎𝐖𝐍. $ 🕸 19.
⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ 𝖾𝗏𝖾𝗋𝗒𝗍𝗁𝗂𝗇𝗀 𝗂𝗌 𝗍𝗈 𝗆𝖺𝗄𝖾 𝗆𝖾 𝗁𝖺𝗉𝗉𝗒, 𝖻𝗎𝗍
⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ 𝖻𝖾 𝖼𝖺𝗋𝖾𝖿𝗎𝗅, 𝖨 𝖺𝗆 𝗇𝗈𝗍 𝗎𝗌𝗎𝖺𝗅𝗅𝗒 𝗌𝗈 𝗌𝖾𝗅𝖿𝗂𝗌𝗁
⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ (𝙫𝙞𝙧𝙜𝙤 𝙗𝙤𝙮) ☠̷̸̶ㅤ▞ㅤ悪魔. 𝙸 𝚂𝙴𝙴 𝙾𝙽𝙴
⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ 𓁿˚꒦𝗗4MN 𝐒0N꒷꒦ ϟ 𝚂𝙷𝙴 𝙸𝚂 𝚃𝙷𝙴 𝙾𝙽𝙴.
⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ [⠀ crew loser & lover , viene pronto ⠀ ]
  • 🦓꯭.ㅤgt - fbㅤ𖥔 𝗵𝘁𝘁𝗽𝘀://𝗸𝗲𝗲𝗻𝗲.𝗯𝗲𝘀𝘁-𝗴𝗶𝗿𝗹.𝗰𝗼𝗺 ⏁. . .
  • JoinedJuly 21, 2019
Story by .
˖ ࣪ ♡ ·   ⠀𝐝𝐚𝐫𝐥𝐢𝐧𝐠̱𝚒̱𝚛̱𝚕̱៹ ⠀❫ by losver-ryann
˖ ࣪ ♡ · ⠀𝐝𝐚𝐫𝐥𝐢𝐧𝐠̱𝚒̱𝚛̱𝚕...
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀te adoro.
1 Reading List