آنٌـآ خٌـلَيّطٌـ مِـنٌ آعَمِـآرَ مِـخٌـتُلَفُہ،✨💛 
وُآنٌمِـآطٌـ شّـخٌـصِـيّہ مِـعُقـدُهِ، 🍒♥
حـتُـى آنٌـيّ لَـآ آُدُرَڪ مِـزاجَــي بّـعَدُ دُقَـآئـق ڪيّفُ سًـيّڪــوُنٌ،.🕷🖤
  • JoinedJuly 8, 2019Story by ᵃˡᵃᶰᵃ ꜥꜤ❀۪
▣کْـــتٌـــآب تٌــنّــسِـــيَــقُـــآتٌ▣ by kim123ool
▣کْـــتٌـــآب تٌــنّــسِـــيَــقُـ...
هّـذأ ألَـکْتٌــأّب يِّحـتٌــوٌيّ عـلَـى تٌـنِسِـيّـقُـأت وتـطِقُـيِّـمـأتـ، يِّـــوٌجّــد لَـلَفُــتٌـيّأنِ...
ranking #114 in تنسيقات See all rankings
10 Reading Lists