𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐤𝐢𝐥𝐥 𝐦𝐞. 𝐽𝑢𝑠𝑡 𝒉𝑒𝑙𝑝 𝑚𝑒 𝑟𝑢𝑛 𝑎𝑤𝑎𝑦.

From everyone. ɪ ɴᵉᵉᵈ ᵃ ᵖˡᵃᶜᵉ ᵗᵒ sᵗᵃʸ.

ᴡʜᴇʀᴇ ɪ ᴄᴀɴ, ᴄᴏᴠᴇʀ ᴜᴘ ᴍʏ ғᴀᴄᴇ.

𝖣𝗈𝗇'𝗍 𝖼𝗋𝗒

𝙄 𝙖𝙢 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙖 𝙛𝙧𝙚𝙖𝙠
-sᴜʀғ ᴄᴜʀsᴇ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<3
Sara, Melanye.
  • En el culete de nct
  • JoinedMay 7, 20211 Reading List

Nct