:¨·.·¨:
'·. ˚₊ ୭ℳ𝒂𝒄𝒐𝒗𝒔𝒌𝒚 ℱ𝒂𝒎𝒊𝒍𝒚

ᢆ 𝓘𝒂𝒏 𝓜𝒂𝒄𝒐𝒗𝒔𝒌𝒚 ະ 𝘫. 𝘩𝘰𝘴𝘦𝘰𝘬
⡱༉‬ 〄 𝒂𝒍𝒑𝒉𝒂 ⸗ 𝒈𝒂𝒚. 🕸

ᢆ ℛ𝒂𝒅𝒂𝒎𝒆́𝒔 𝓜𝒂𝒄𝒐𝒗𝒔𝒌𝒚 ະ 𝘫. 𝘫𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬
⡱༉‬ 〄 𝒕𝒐𝒑 ⸗ 𝒃𝒊. 🏹

ᢆ 𝓓𝒊𝒐𝒏𝒊𝒔𝒊𝒐 𝓜𝒂𝒄𝒐𝒗𝒔𝒌𝒚 ະ 𝘱. 𝘫𝘪𝘮𝘪𝘯
⡱༉‬ 〄 𝒃𝒐𝒕𝒕𝒐𝒎 ⸗ 𝒈𝒂𝒚. 𝙏 🔗

ᢆ 𝓐𝒑𝒐𝒍𝒐 𝓜𝒂𝒄𝒐𝒗𝒔𝒌𝒚 ະ 𝘮. 𝘺𝘰𝘰𝘯𝘨𝘪
⡱༉‬ 〄 𝒂𝒍𝒑𝒉𝒂 ⸗ 𝒈𝒂𝒚. 🏹

ᢆ 𝓐𝒓𝒆𝒔 𝓜𝒂𝒄𝒐𝒗𝒔𝒌𝒚 ະ 𝘣. 𝘤𝘩𝘢𝘯
⡱༉‬ 〄 𝒂𝒍𝒑𝒉𝒂 ⸗ 𝒈𝒂𝒚. 🕸

ᢆ 𝓑𝒓𝒖𝒏𝒐 𝓜𝒂𝒄𝒐𝒗𝒔𝒌𝒚 ະ 𝘬. 𝘵𝘢𝘦𝘩𝘺𝘶𝘯𝘨
⡱༉‬ 〄 𝒕𝒐𝒑 ⸗ 𝒃𝒊. 🏹

ᢆ 𝓔𝒖𝒕𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐 𝓜𝒂𝒄𝒐𝒗𝒔𝒌𝒚 ະ 𝘱. 𝘫𝘪𝘮𝘪𝘯,
⡱༉‬ 〄 𝒃𝒐𝒕𝒕𝒐𝒎 ⸗ 𝒈𝒂𝒚. 🕸

ᢆ 𝓛𝒊𝒂𝒎 𝓜𝒂𝒄𝒐𝒗𝒔𝒌𝒚 ະ 𝘮. 𝘺𝘰𝘰𝘯𝘨𝘪
⡱༉‬ 〄 𝒕𝒐𝒑 ⸗ 𝒃𝒊. 🕸

ᢆ 𝓜𝒂𝒓𝒈𝒐𝒕 𝓜𝒂𝒄𝒐𝒗𝒔𝒌𝒚 ະ 𝘤. 𝘵𝘻𝘶𝘺𝘶
⡱༉‬ 〄 𝒃𝒐𝒕𝒕𝒐𝒎 ⸗ 𝒃𝒊. 🔗

ᢆ 𝓔𝒕𝒆𝒍𝒗𝒊𝒏𝒂 𝓜𝒂𝒄𝒐𝒗𝒔𝒌𝒚 ະ 𝘫. 𝘫𝘪𝘯𝘴𝘰𝘭
⡱༉‬ 〄 𝒃𝒐𝒕𝒕𝒐𝒎 ⸗ 𝒃𝒊. 🔗

ᢆ 𝓔𝒎𝒆𝒍𝒊𝒏𝒂 𝓜𝒂𝒄𝒐𝒗𝒔𝒌𝒚 ະ 𝘢. 𝘩𝘺𝘦𝘫𝘪𝘯
⡱༉‬ 〄 𝒕𝒐𝒑 ⸗ 𝒍𝒆𝒔𝒃𝒊𝒂𝒏. 𝑰 🕸

ᢆ 𝓘 𝒕𝒂𝒍𝒐 𝓜𝒂𝒄𝒐𝒗𝒔𝒌𝒚 ະ 𝘬. 𝘵𝘢𝘦𝘩𝘺𝘶𝘯𝘨
⡱༉‬ 〄 𝒃𝒐𝒕𝒕𝒐𝒎 ⸗ 𝒈𝒂𝒚. 🔗

ᢆ 𝓐 𝒛𝒖𝒍 𝓜𝒂𝒄𝒐𝒗𝒔𝒌𝒚 ະ 𝘬. 𝘩𝘺𝘶𝘯𝘫𝘪𝘯
⡱༉‬ 〄 𝒕𝒐𝒑 ⸗ 𝒍𝒆𝒔𝒃𝒊𝒂𝒏. 𝙏 🔗

ᢆ 𝑆𝒂𝒕𝒖𝒓𝒏𝒂 𝓜𝒂𝒄𝒐𝒗𝒔𝒌𝒚 ະ 𝘬. 𝘴𝘰𝘫𝘶𝘯𝘨
⡱༉‬ 〄 𝒃𝒐𝒕𝒕𝒐𝒎 ⸗ 𝒍𝒆𝒔𝒃𝒊𝒂𝒏. 🔗

ᢆ 𝓟 𝒂𝒖𝒍𝒊𝒏𝒐 𝓜𝒂𝒄𝒐𝒗𝒔𝒌𝒚 ະ 𝘩. 𝘩𝘺𝘶𝘯𝘫𝘪𝘯
⡱༉‬ 〄 𝒃𝒐𝒕𝒕𝒐𝒎 ⸗ 𝒃𝒊. 🏹

ᢆ 𝓐 𝒏𝒂𝒔𝒕𝒂𝒔𝒊𝒂 𝓜𝒂𝒄𝒐𝒗𝒔𝒌𝒚 ະ 𝘱. 𝘳𝘰𝘴𝘴𝘦𝘢𝘯𝘦
⡱༉‬ 〄 𝒃𝒐𝒕𝒕𝒐𝒎 ⸗ 𝒃𝒊. 🏹

ᢆ 𝓒 𝒉𝒂𝒓𝒍𝒐𝒕𝒕𝒆 𝓜𝒂𝒄𝒐𝒗𝒔𝒌𝒚 ະ 𝘫. 𝘩𝘰𝘴𝘦𝘰𝘬
⡱༉‬ 〄 𝒃𝒐𝒕𝒕𝒐𝒎 ⸗ 𝒃𝒊. 𝙏 🔗

ᢆ 𝓓𝒂𝒏𝒊𝒍𝒐 𝓜𝒂𝒄𝒐𝒗𝒔𝒌𝒚 ະ 𝘭. 𝘵𝘢𝘦𝘺𝘰𝘯𝘨
⡱༉‬ 〄 𝒕𝒐𝒑 ⸗ 𝒃𝒊. 🏹

ᢆ𝓒𝒆𝒍𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 𝓜𝒂𝒄𝒐𝒗𝒔𝒌𝒚 ະ 𝘭𝘪𝘢𝘮'𝘴 𝘵𝘸𝘪𝘯
⡱༉‬ 〄 𝒕𝒐𝒑 ⸗ 𝒃𝒊. 🏹

ᢆ 𝓝 𝒊𝒄𝒉𝒐𝒍𝒂𝒔 𝓜𝒂𝒄𝒐𝒗𝒔𝒌𝒚 ະ 𝘫. 𝘺𝘶𝘯-𝘰
⡱༉‬ 〄 𝒕𝒐𝒑 ⸗ 𝒃𝒊. 🔗

ᢆ 𝓜𝒊𝒄𝒉𝒆𝒍𝒍𝒆 𝓜𝒂𝒄𝒐𝒗𝒔𝒌𝒚 ະ 𝘫. 𝘦𝘶𝘯𝘣𝘪
⡱༉‬ 〄 𝒕𝒐𝒑 ⸗ 𝒍𝒆𝒔𝒃𝒊𝒂𝒏. 🔗

ᢆ 𝓛 𝒊𝒏𝒐 𝓜𝒂𝒄𝒐𝒗𝒔𝒌𝒚 ະ 𝘳𝘢𝘥𝘢𝘮𝘦́'𝘴 𝘵𝘸𝘪𝘯
⡱༉‬ 〄 𝒂𝒍𝒑𝒉𝒂 ⸗ 𝒃𝒊. 🔗

ᢆ𝓕𝒓𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆𝒔𝒄𝒐 𝓜𝒂𝒄𝒐𝒗𝒔𝒌𝒚 ະ 𝘫. 𝘩𝘰𝘴𝘦𝘰𝘬
⡱༉‬ 〄 𝒂𝒍𝒑𝒉𝒂 ⸗ 𝒃𝒊. 🔗
  • 🕸 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑛 🔗 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 🏹 𝑐𝑙𝑎𝑖𝑚𝑒𝑑
  • JoinedSeptember 20, 2019


Last Message
icardeame icardeame Jun 01, 2020 03:26PM
⌇léanlo y dwjen d crear miedo al pedo.https://www.wattpad.com/story/227588537
View all Conversations